ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trilling

T R IH1 L IH0 NG   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trilling-, *trilling*, trill
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Women trilling]เดินต่อเถอะครับคุณเฮย์ส คิดซะว่าไม่เห็น King Kong (2005)
[Line trilling]Foe (2011)
[Phone trilling] Hmm, one second.อืม แป๊บนะ Identity Crisis (2012)
(computer trilling)The Future in the Past (2012)
(beep, trilling)The Future in the Past (2012)
(computer trilling, tapping keyboard)Who Am I? (2013)
(computer trilling)ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน Kidnapped (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRILLING    T R IH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trilling    (v) trˈɪlɪŋ (t r i1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Miombocistensänger {m} [ornith.]Trilling Cisticola [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trilling \Tril"ling\, n. [Cf. G. drilling.]
   1. One of tree children born at the same birth. --Wright.
    [1913 Webster]
 
   2. (Crystallog.) A compound crystal, consisting of three
    individuals.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trill \Trill\, v. t. [imp. & p. p. {Trilled}; p. pr. & vb. n.
   {Trilling}.] [It. trillare; probably of imitative origin.]
   To impart the quality of a trill to; to utter as, or with, a
   trill; as, to trill the r; to trill a note.
   [1913 Webster]
 
      The sober-suited songstress trills her lay. --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Trilling
   n 1: United States literary critic (1905-1975) [syn: {Trilling},
      {Lionel Trilling}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 trilling /triliŋ/
  1. quiver; quivering; vibration
  2. flutter; vibration
  3. vibration

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top