ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transitive

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transitive-, *transitive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transitive[ADJ] เกี่ยวกับสกรรมกริยา
transitive[ADJ] เกี่ยวกับการส่งผ่าน, See also: เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
transitive[N] สกรรมกริยา
transitively[ADV] เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
transitiveness[N] ความเปลี่ยนแปลง, See also: การผ่าน, การเคลื่อนย้าย
transitive verb[N] สกรรมกริยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transitive(แทรน'ซิทิฟว) adj. เกี่ยวกับสกรรมกริยา,เกี่ยวกับการผ่านหรือสิ่งผ่าน,เกี่ยวกับสภาพหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: transitivity n.
transitive verbn. สกรรมกริยา
intransitive(อินแทรน'ซิทิฟว) adj. (กริยา) ไม่มีกรรม. n. กริยาที่ไม่มีกรรม., See also: intransitively adv. intransitiveness n.
intransitive verbกริยาที่ไม่มีกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
intransitive(adj) อกรรมกริยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transitiveถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transitive relationความสัมพันธ์ถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transitiveWith verbs there are intransitive verbs that don't take an object, and transitive verbs that do take an object.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกรรมกริยา[N] transitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ต้องมีกรรมหรือผู้กระทำมารับ, Notes: (ไวยากรณ์)
กริยาสกรรม[N] transitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สกรรมกริยา[n. exp.] (sakammakriyā) EN: transitive verb   FR: verbe transitif [m]
สมบัติการถ่ายทอด[n. exp.] (sombat kān thāithøt) EN: transitive property   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transitive (j) trˈænsətɪv (t r a1 n s @ t i v)
transitively (a) trˈænsətɪvliː (t r a1 n s @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
及物[jí wù, ㄐㄧˊ ㄨˋ, ] transitive [Add to Longdo]
及物动词[jí wù dòng cí, ㄐㄧˊ ㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] transitive verb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
完全自動詞[かんぜんじどうし, kanzenjidoushi] (n) {ling} (See 不完全自動詞) complete intransitive verb [Add to Longdo]
自他[じた, jita] (n) (1) oneself and others; (2) transitive and intransitive; (P) [Add to Longdo]
自動(P);自働(iK)[じどう, jidou] (adj-no,n) (1) automatic; self-motion; (2) (abbr) {ling} (See 自動詞) intransitive verb; (P) [Add to Longdo]
自動詞[じどうし, jidoushi] (n) {ling} intransitive verb (no direct obj) [Add to Longdo]
推移的[すいいてき, suiiteki] (adj-na) transitive [Add to Longdo]
他動[たどう, tadou] (n) (abbr) {ling} (See 他動詞) transitive verb [Add to Longdo]
他動詞[たどうし, tadoushi] (n) {ling} transitive verb (direct obj.) [Add to Longdo]
不完全自動詞[ふかんぜんじどうし, fukanzenjidoushi] (n) {ling} (See 完全自動詞) incomplete intransitive verb [Add to Longdo]
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1,vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transitive \Tran"si*tive\, a. [L. transitivus: cf. F. transitif.
   See {Transient}.]
   1. Having the power of making a transit, or passage. [R.]
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Effected by transference of signification.
    [1913 Webster]
 
       By far the greater part of the transitive or
       derivative applications of words depend on casual
       and unaccountable caprices of the feelings or the
       fancy.                --Stewart.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) Passing over to an object; expressing an action
    which is not limited to the agent or subject, but which
    requires an object to complete the sense; as, a transitive
    verb, for example, he holds the book.
    [1913 Webster] -- {Tran"si*tive*ly}, adv. --
    {Tran"si*tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transitive
   adj 1: designating a verb that requires a direct object to
       complete the meaning [ant: {intransitive}]
   n 1: a verb (or verb construction) that requires an object in
      order to be grammatical [syn: {transitive verb},
      {transitive verb form}, {transitive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top