ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

traffic circle

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traffic circle-, *traffic circle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
traffic circle[N] วงเวียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meet me at the traffic circle where Road 5 and East Road connect.ไปเจอฉันที่วงเวียน ตรงที่ถนนสายห้ากับตะวันออกบรรจบกัน Judgment Day (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงเวียน[N] roundabout, See also: traffic circle, circus, traffic rotary, circular place, Example: รถนานาชนิดต่างแย่งกันที่จะจ่อหัวเข้าไปในวงเวียนเพื่อจะไปได้ก่อน, Thai definition: ที่ซึ่งมีรูปกลมเป็นที่รวมแห่งถนนหลายๆ สาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงเวียน[n.] (wongwīen) EN: roundabout ; traffic circle (Am.) ; circus ; traffic rotary ; circular place   FR: rond-point [m] ; giratoire [m] (Sui.)
วงเวียน[n. exp.] (wongwīen lek) EN: small traffic circle   FR: petit rond-point
วงเวียน[n. exp.] (wongwīen yai) EN: large traffic circle   FR: grand rond-point [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロータリー[, ro-tari-] (n) (1) rotary; roundabout; traffic circle; (adj-f) (2) rotary; rotating; (P) [Add to Longdo]
円形交差点[えんけいこうさてん, enkeikousaten] (n) roundabout; traffic circle; rotary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 traffic circle
   n 1: a road junction at which traffic streams circularly around
      a central island; "the accident blocked all traffic at the
      rotary" [syn: {traffic circle}, {circle}, {rotary},
      {roundabout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top