ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tracery

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tracery-, *tracery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tracery[N] ลวดลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย,ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network

English-Thai: Nontri Dictionary
tracery(n) ลวดลาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tracery    (n) trˈɛɪsəriː (t r ei1 s @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トレーサリー[, tore-sari-] (n) tracery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tracery \Tra"cer/y\, n.; pl. {Traceries} (Arch.)
   1. Ornamental work with rambled lines. Especially:
    (a) The decorative head of a Gothic window.
      [1913 Webster]
 
   Note: Window tracery is of two sorts, plate tracery and bar
      tracery. Plate tracery, common in Italy, consists of a
      series of ornamental patterns cut through a flat plate
      of stone. Bar tracery is a decorative pattern formed by
      the curves and intersections of the molded bars of the
      mullions. Window tracery is imitated in many decorative
      objects, as panels of wood or metal either pierced or
      in relief. See also Stump tracery under {Stump}, and
      Fan tracery under {Fan}.
      [1913 Webster]
    (b) A similar decoration in some styles of vaulting, the
      ribs of the vault giving off the minor bars of which
      the tracery is composed.
      [1913 Webster]
 
   2. A tracing of lines; a system of lines produced by, or as
    if by, tracing, esp. when interweaving or branching out in
    ornamental or graceful figures. "Knit with curious
    tracery." --Burns.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tracery
   n 1: decoration consisting of an open pattern of interlacing
      ribs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top