ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

touchstone

T AH1 CH S T OW2 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -touchstone-, *touchstone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
touchstone[N] มาตรฐานของการทดสอบ, Syn. standard, test

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
touchstonen. หินคำที่ใช้ทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำและเงิน,การทดสอบ,มาตรฐานการทดสอบ, Syn. standard

English-Thai: Nontri Dictionary
touchstone(n) หินดำทดสอบความบริสุทธิ์ของทองและเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
touchstoneเกณฑ์กำหนดค่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're my touchstone to mental health, and I think we have kind of a bond...หมอเป็นความหวังในการบำบัดจิตของผม และผมคิดว่าเรามีบางอย่างที่เชื่อม... Numb (2007)
She could be a valuable touchstone during this transition.เขาอาจมีประโยชน์สำหรับเธอได้ ในระหว่างที่กำลังปรับตัว Glass Houses (2011)
With everything around us changing so quickly, it doesn't hurt to have a few touchstones to the past.ด้วยสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผมไม่รู้สึกเจ็บจากการทดสอบมาตรฐานก่อนหน้านี้ 0-8-4 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
touchstoneDreams are the touchstones of our characters.

CMU English Pronouncing Dictionary
TOUCHSTONE T AH1 CH S T OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
touchstone (n) tˈʌtʃ-stoun (t uh1 ch - s t ou n)
touchstones (n) tˈʌtʃ-stounz (t uh1 ch - s t ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Probierstein {m} | Probiersteine {pl}touchstone | touchstones [Add to Longdo]
Prüfstein {m} | Prüfsteine {pl}touchstone | touchstones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
試金石[しきんせき, shikinseki] (n) touchstone; test case; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Touchstone \Touch"stone`\, n.
   1. (Min.) Lydian stone; basanite; -- so called because used
    to test the purity of gold and silver by the streak which
    is left upon the stone when it is rubbed by the metal. See
    {Basanite}.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Any test or criterion by which the qualities of a
    thing are tried. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       The foregoing doctrine affords us also a touchstone
       for the trial of spirits.       --South.
    [1913 Webster]
 
   {Irish touchstone} (Min.), basalt, the stone which composes
    the Giant's Causeway.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 touchstone
   n 1: a basis for comparison; a reference point against which
      other things can be evaluated; "the schools comply with
      federal standards"; "they set the measure for all
      subsequent work" [syn: {standard}, {criterion}, {measure},
      {touchstone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top