ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tortured

T AO1 R CH ER0 D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tortured-, *tortured*, tortur, torture
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย Night and Fog (1956)
While I'm in charge here the prisoners are not to be tortured or cheated or murdered!ถ้าฉันคุมที่นี่ เชลยก็ต้องไม่... ...ถูกทารุณ... ...หรือถูกโกง... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- How those words have tortured me!-คำพูดพวกนั้นมันทรมาณผมขนาดไหน Episode #1.6 (1995)
I don't know how long they tortured him.ไม่รู้เขาถูกทรมานอยู่นานแค่ไหน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Taken by the Dark Powers tortured and mutilated.แต่ลุ่มหลงในอำนาจมืด .... ถูกทำให้ทรมานและพิกลพิการ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
So I tortured him.ผมก็เลยทรมานเขา. Millennium Actress (2001)
Those who disobeyed were jailed. Tortured or executed.คนที่ไม่ทำตาม ล้วนแต่ถูกจำคุก ถูกทรมาน หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิต The Great Raid (2005)
I just read about this man, Ketcham who tortured Indians on my land.ฉันเพิ่งอ่านเรื่องของเขา / เคทเชม... ...เขาทรมานพวกอินเดียในห้องใต้ดิน ในบ้านฉัน The Amityville Horror (2005)
Seems to have been tortured to death on the same day Tessa was killed.โดนทรมานจนตาย ในวันที่เทสสาถูกฆ่า The Constant Gardener (2005)
That he tortured himself to death?เขาทรมานตัวเองจนตายอย่างงั้น? The Constant Gardener (2005)
You tortured me?ทรมานฉัน? V for Vendetta (2005)
You tortured me.คุณทรมานฉัน V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
torturedHe was tortured by guilt.
torturedThe problem tortured the chief.

CMU English Pronouncing Dictionary
TORTURED T AO1 R CH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tortured (v) tˈɔːtʃəd (t oo1 ch @ d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 torture \tor"ture\, v. t. [imp. & p. p. {tortured}
   (t[^o]r"t[-u]rd; 135); p. pr. & vb. n. {tTorturing.}] [Cf. F.
   Torturer. ]
   1. To put to torture; to pain extremely; to harass; to vex.
    [1913 Webster]
 
   2. To punish with torture; to put to the rack; as, to torture
    an accused person. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To wrest from the proper meaning; to distort. --Jar.
    Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. To keep on the stretch, as a bow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The bow tortureth the string.     --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tortured
   adj 1: experiencing intense pain especially mental pain; "an
       anguished conscience"; "a small tormented schoolboy"; "a
       tortured witness to another's humiliation" [syn:
       {anguished}, {tormented}, {tortured}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top