ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thunderou

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thunderou-, *thunderou*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thunderous[ADJ] ราวกับเสียงฟ้าร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
thunderous(adj) มีเสียงฟ้าร้อง,ดังสนั่น,มีเสียงกังวาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Moses, native American shamans -- almost all religious leaders and spiritual guides have attested that they were struck by vivid and thunderous messages from the creator himself.ไม่ใช่แค่ว่าประสบการณ์ทาง จิตวิญญาณสามารถเหนี่ยวนำให้เกิด แต่ที่บาง ที่รุนแรงที่สุดและ มีอิทธิพลวิสัยทัศน์ทางศาสนา Is There a Creator? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรนครอก ๆ[v. exp.] (kron khrøk-khrøk) EN: snore thunderously   
ลั่น[v.] (lan) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack   FR: claquer

CMU English Pronouncing Dictionary
THUNDEROUS TH AH1 N D ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thunderous (j) θˈʌndərəs (th uh1 n d @ r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] thunderous beating of drums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割れ鐘のような声;破れ鐘のような声;われ鐘のような声[われがねのようなこえ, wareganenoyounakoe] (n) resounding voice; thunderous voice [Add to Longdo]
轟々;轟轟[ごうごう;とどろとどろ, gougou ; todorotodoro] (adj-na,n) (1) (ごうごう only) (uk) thunderous; rumbling; (adv-to) (2) thunderously; rumblingly [Add to Longdo]
轟音[ごうおん, gouon] (n) thunderous roar; roaring sound [Add to Longdo]
大喝[だいかつ, daikatsu] (n,vs) shouting in a thunderous voice [Add to Longdo]
大喝一声[だいかついっせい, daikatsuissei] (n,vs) shouting in a thunderous voice; blustering out [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top