ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tenaciously

T AH0 N EY1 SH AH0 S L IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tenaciously-, *tenaciously*, tenacious
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดไม่ปล่อย[v. exp.] (kat mai plǿi) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously   

CMU English Pronouncing Dictionary
TENACIOUSLY    T AH0 N EY1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenaciously    (a) tˈɪnˈɛɪʃəsliː (t i1 n ei1 sh @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tenacious \Te*na"cious\, a. [L. tenax, -acis, from tenere to
   hold. See {Tenable}, and cf. {Tenace}.]
   1. Holding fast, or inclined to hold fast; inclined to retain
    what is in possession; as, men tenacious of their just
    rights.
    [1913 Webster]
 
   2. Apt to retain; retentive; as, a tenacious memory.
    [1913 Webster]
 
   3. Having parts apt to adhere to each other; cohesive; tough;
    as, steel is a tenacious metal; tar is more tenacious than
    oil. --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
   4. Apt to adhere to another substance; glutinous; viscous;
    sticking; adhesive. "Female feet, too weak to struggle
    with tenacious clay." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   5. Niggardly; closefisted; miserly. --Ainsworth.
    [1913 Webster]
 
   6. Holding stoutly to one's opinion or purpose; obstinate;
    stubborn.
    [1913 Webster] -- {Te*na"cious*ly}, adv. --
    {Te*na"cious*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tenaciously
   adv 1: with obstinate determination; "he pursued her doggedly"
       [syn: {doggedly}, {tenaciously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top