ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tempura

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tempura-, *tempura*
Possible hiragana form: てんぷら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tempura[N] อาหารทะเลหรือผักชุบแป้งผสมไข่แล้วทอด (อาหารญี่ปุ่น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tempura(เทม'พูรา) n. อาหารทะเลหรือผักที่ใช้จุ่มลงในน้ำเดือด (อาหารของญี่ปุ่น)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They got jumbo shrimp, batter-dipped shrimp, tempura shrimp...พวกเขามีกุ้งจัมโบ้ กุ้งลวกจิ้มจุ่มทะเล กุ้งเทมปุระ... Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Tempuraเทมปุระ Grave of the Fireflys (2005)
I'm not sure about tempura in the morning. Is it okay?เช้านี้ฉันจะทำกุ้งทอด อยากลองไม๊ ? The Machine Girl (2008)
Such tasty tempura.ดูเหมือนกุ้งทอดแสนอร่อย . The Machine Girl (2008)
I'll have the smart-heart beer-battered tempura tempters.ผมต้องการสมาร์ทฮาร์ท เบียร์ เทมปุระ The Great Escapist (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tempuraI ordered sushi, and John tempura.
tempuraI read how to make tempura in a book.
tempuraKeiichi, the tempura's done, so bring a plate.
tempuraWe were cooking tempura at that time.
tempuraWhat do you think about vegetable tempura?
tempuraWhich do you like better sushi or tempura?

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天妇罗[tiān fù luō, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄌㄨㄛ, / ] tempura; deep-fried cooking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate [Add to Longdo]
精進揚げ[しょうじんあげ, shoujin'age] (n) vegetable tempura [Add to Longdo]
狸蕎麦[たぬきそば, tanukisoba] (n) soba with tempura batter [Add to Longdo]
狸饂飩[たぬきうどん, tanukiudon] (n) (uk) noodles with bits of deep-fried tempura batter [Add to Longdo]
鳥天[とりてん, toriten] (n) chicken tempura (specialty of Oita prefecture) [Add to Longdo]
天かす;天滓[てんかす, tenkasu] (n) (See 天ぷら) tenkasu (crunchy bits of deep-fried dough produced as a byproduct of cooking tempura) [Add to Longdo]
天つゆ[てんつゆ, tentsuyu] (n) sauce for tempura [Add to Longdo]
天ぬき;天抜き[てんぬき, tennuki] (n) (1) tempura soba without the noodles; (exp) (2) missing the vital element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tempura
      n 1: vegetables and seafood dipped in batter and deep-fried

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top