Search result for

tachines

(63 entries)
(0.2176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tachines-, *tachines*, tachine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tachines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tachines*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Detaching SHARCs 1-3...กำลังปล่อย ชาร์ค.. หนึ่งถึงสาม G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Detaching SHARCs Alpha, Bravo, Charlie, Delta.กำลังปล่อย ชาร์ค อัลฟ่า, บราโว้, ชาร์ลลี, เดลต้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Full speed ahead. - Detaching SHARCs.เดินความเร็วเต็มกำลัง กำลังปล่อย ชาร์ค G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
They can't help attaching a personal motiveมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจส่วนตัว Amplification (2009)
So I like going to get them pudding and playing games with them, because it makes attaching their arms way more fun.ไปเอาพุดดิ้งมาให้พวกเขา และเล่นเกมกับพวกเขา เพราะการแตะแขนพวกเขา มันสนุกกว่ามาก I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Attaching the same significance to themเอาสัญลักษณ์ผูกติดกับเหยื่อ The Uncanny Valley (2010)
Difficulty attaching, sees the worst in everybody, intimacy issues.เข้ากับคนยาก เห็นแต่ข้อเสียของทุกๆคน มีปัญหาเรื่องความผูกพันธ์ Tell Me No Lies (2012)
Reattaching it is.การต่อเข้าไปต่างหาก God Complex (2012)
Maybe an object was removed from the grave, something the spectre's attaching itself to.หรือไม่อาจจะมีสิ่งของ ที่ถูกย้ายออกไปจากสุสาน สิ่งที่สเป็คเตอร์ผูกติดเข้ากับตัวมัน Southern Comfort (2012)
So I'm reattaching my snorkel and goggles, diving back in.ดังนั้น ฉันจะกลับไปรวบรวมพลัง แล้วค้นหาต่อไป Pay It Forward (2013)
We finished attaching the tethers into one long line.เราเสร็จสิ้นการติดพุพองลง The Martian (2015)
How about attaching a girl to him?มีวิธีผูกสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงให้ฉันไหม My Wife Is a Gangster 3 (2006)
we need to say aloud to really hear for ourselves you got to reattach the woman's tongue i was there, i didn't actually do the reattaching still you are the intern they wanted on that caseเราต้องการตะโกนออกไปดังดัง ว่าเราเป็นยังไง เธอได้ต่อลิ้นคนไข้ ฉันอยู่ด้วย แต่ไม่ได้เป็นคนต่อ Let the Truth Sting (2007)
Reattaching fingertips sliced off cutting bagels.การต่อนิ้วให้คนที่ตัดนิ้วตัวเองจากกากหั่นขนมปัง The Right Stuff (2007)
Didn't you tell me the only way to truly offer enlightenment is by detaching emotionally?คุณจะไม่บอกผมเหรอว่าทางไหน ที่จะทำให้พบทางออกที่แท้จริง ที่จะกำจัดความรู้สึกได้? Saw V (2008)
The frame, yeah, and... attaching that is going to be the most uncomfortable part.กรอบ ใช่ และ.. การใช้ทำให้ไม่สบายนัก Quiet Riot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tachinA stapler is very useful for attaching papers together.
tachinI'm attaching three files.
tachinWhen attaching a polarizing plate (PL), set it first and then attach a protective plate (a clear acrylic plate).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพลัดพราก[N] separation, See also: severance, separating, detaching, leaving, Syn. การแยก, การพราก, การจาก, การลาจาก, Example: การพลัดพรากจากคนที่รักเป็นทุกข์

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTACHING    AH0 T AE1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attaching    (v) (@1 t a1 ch i ng)
detaching    (v) (d i1 t a1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedeutung beimessen; Bedeutung beilegen; Wert legen (auf) | Bedeutung beimessend | Bedeutung beigemessen | nichts von Bedeutungto attach importance (to) | attaching importance | attached importance | nothing of any importance [Add to Longdo]
abtrennen; lösen; ablösen; loslösen | abtrennend; lösend; ablösend; loslösend | abgetrennt; gelöst; abgelöst; losgelöst | nicht abgetrenntto detach | detaching | detached | undetached [Add to Longdo]
anfügen; anbringen; festmachen; befestigen | anfügend; anbringend; festmachend; befestigend | angefügt; angebracht; festgemacht; befestigtto attach | attaching | attached [Add to Longdo]
anheften | anheftendto attach | attaching [Add to Longdo]
wieder binden | wieder bindendto reattach | reattaching [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
さん付け[さんづけ, sanduke] (n,vs) (See 呼び捨て) attaching 'san' to somebody's name [Add to Longdo]
ちゃん付け[ちゃんづけ, chanduke] (n,vs) (See さん付け) attaching 'chan' to somebody's name [Add to Longdo]
アスタチン[, asutachin] (n) astatine (At) [Add to Longdo]
アトルバスタチン[, atorubasutachin] (n) atorvastatin [Add to Longdo]
ソマトスタチン[, somatosutachin] (n) somatostatin [Add to Longdo]
バチ環[バチカン(P);バチがん, bachikan (P); bachi gan] (n) (1) clasp or ring for attaching a pendant to a chain; (2) (バチカン only) Vatican; (P) [Add to Longdo]
下緒;下げ緒[さげお, sageo] (n) (See 鞘) cord for attaching a sword scabbard tightly to the obi; sword strap; sword knot [Add to Longdo]
寄生蠅;寄生蝿[やどりばえ;きせいばえ;ヤドリバエ, yadoribae ; kiseibae ; yadoribae] (n) (uk) tachina fly (any fly of family Tachinidae); tachinid [Add to Longdo]
国常立尊[くにのとこたちのみこと, kuninotokotachinomikoto] (n) Kuninotokotachi no Mikoto (eternal god of the land) [Add to Longdo]
裁ち縫い;裁縫い[たちぬい, tachinui] (n,vs) cutting and sewing [Add to Longdo]
裁ち縫う[たちぬう, tachinuu] (v5u) to cut and sew [Add to Longdo]
質の悪い;たちの悪い[たちのわるい, tachinowarui] (adj-i) (See 質が悪い) (ant [Add to Longdo]
質の良い;たちの良い;質のいい[たちのよい(質の良い;たちの良い);たちのいい(たちの良い;質のいい), tachinoyoi ( shitsu no yoi ; tachino yoi ); tachinoii ( tachino yoi ; shitsu noii )] (exp) (See 質が良い) (ant [Add to Longdo]
取り外し;取外し[とりはずし, torihazushi] (n) removal; dismantling; detaching [Add to Longdo]
種ばさみ[たねばさみ, tanebasami] (n) attaching (of seaweed or seed oysters) to nets for the purpose of cultivation [Add to Longdo]
重要視[じゅうようし, juuyoushi] (n,vs) regarding highly; attaching importance to [Add to Longdo]
袖付;袖付け[そでつけ, sodetsuke] (n) attaching a sleeve to the body of a shirt; sleeve seam [Add to Longdo]
着脱[ちゃくだつ, chakudatsu] (n,vs) attaching and detaching; putting on and removing [Add to Longdo]
付随;附随[ふずい, fuzui] (n,vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending [Add to Longdo]
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P) [Add to Longdo]
片跛;片ちんば[かたちんば, katachinba] (adj-na,n) (1) (sens) lame; lameness; (2) mismatched (e.g. odd shoes) [Add to Longdo]
立ちん坊;立ちんぼ;立ちんぼう[たちんぼう(立ちん坊;立ちんぼう);たちんぼ(立ちん坊;立ちんぼ), tachinbou ( tachi n bou ; tachi nbou ); tachinbo ( tachi n bou ; tachi nbo )] (n) (1) being kept standing (without doing anything); (2) beggar; tramp [Add to Longdo]
立ち飲み;立ち呑み[たちのみ, tachinomi] (n) (See 立ち食い) drinking while standing [Add to Longdo]
立ち飲み屋;立ち呑み屋;立飲屋;立呑屋[たちのみや, tachinomiya] (n) (See 立ち飲み) drinking establishment where one drinks while standing [Add to Longdo]
立ち上る;立ちのぼる;立上る[たちのぼる, tachinoboru] (v5r,vi) to go up; to rise up [Add to Longdo]
立ち退かせる[たちのかせる, tachinokaseru] (v1) to evict; to eject [Add to Longdo]
立ち退き(P);立退き[たちのき, tachinoki] (n) eviction; (P) [Add to Longdo]
立ち退く(P);立退く[たちのく, tachinoku] (v5k,vi) to evacuate; to clear out; to vacate; to withdraw; to take refuge; (P) [Add to Longdo]
立ち直り[たちなおり, tachinaori] (n) recovery; restoration; (P) [Add to Longdo]
立ち直る(P);立ちなおる(P);立直る[たちなおる, tachinaoru] (v5r,vi) (1) to regain one's footing; to get back on one's feet; (2) to recover; (of the market) to improve; (P) [Add to Longdo]
立ち並ぶ;建ち並ぶ;立並ぶ[たちならぶ, tachinarabu] (v5b) (1) to stand up; to line in a row; (2) to be equal to [Add to Longdo]
鼬の最後っ屁[いたちのさいごっぺ, itachinosaigoppe] (exp) (obsc) final emergency measure (lit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卵黄囊[luǎn huáng náng, ㄌㄨㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄋㄤˊ, / ] yolk sac (ectodermal cells attaching fetus to uterus before the development of the placenta) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top