ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swank

S W AE1 NG K   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swank-, *swank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swank[ADJ] อวดโก้, See also: วางมาดหรูหรา, Syn. swanky
swank[N] คนอวดโก้, See also: คนวางมาดหรูหรา
swank[VI] อวดโก้, See also: วางมาดหรูหรา
swanky[ADJ] อวดร่ำรวย, See also: โอ้อวด, ทำหรูหรา, Syn. dandy, ritzy, showy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swank(สแวงคฺ) n. ความสวยงาม,ความโก้เก๋,ผู้คุยโวโอ้อวด,ผู้วางท่าเกินไป. adj. โอ้อวด,โก้เก๋. vi. เดินวางท่า,วางท่าวางทาง, Syn. show
swanky(สแวง'คี) adj. โอ้อวด,โก้เก๋,วางท่าวางทาง,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา, See also: swankily adv. swankiness n., Syn. flash,showy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can access every guest staying at L.A.'s swankiest hotel.ฉันแฮ็คข้อมูลแขกในโรงแรมหรู ในแอลเอมาหมดแล้ว Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Swanky.กินมากไป? Death Takes a Holiday (2009)
It's pretty swank.หรูเริ่ดชิมิล่ะ Chromolume No. 7 (2010)
And 30% hilary swank in boys don't cry.และอีก 30% เป็น Hilary Swank ในหนัง Boys Don't Cry Physical Education (2010)
We begin in the Swiss Alps, in the village of Gstaad, in the perfely-appointed living room of Kurt Hummel and Blaine Anderson's chic swank chalet.พวกเราเริ่มที่เทือกเขาเอลป์สวิสเซอร์แลนด์ในหมู่บ้านกสตาด ในห้องนั่งเล่นสุดเพอเฟคของเคิร์ท ฮัมเมล ในกระท่อมสุดเก๋ของเคิร์ท ฮัมเมล และ เบลน แอนเดอร์สัน Extraordinary Merry Christmas (2011)
Which is the swank law firm of Berman, Rautbort, and Associates.ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายที่ใหญ่ ของ เบอร์แมน ร๊อดบอร์ด และ หุ้นส่วน BeeWare (2011)
When Hilary Swank plays that dude.ที่ฮิลารี่ สแวงก์ เล่นเป็นทอม Tower Heist (2011)
Hey, Hilary Swank from Million Dollar Baby.ว่าไงสาวน้อยนักบู๊ Pitch Perfect (2012)
Wow. Swanky.ว้าว หรูหราจัง Intuition (2012)
Yeah. It's gonna be in this swank new restaurant in the city.มันจะมาทำกร่างเป็นร้านใหม่ในเมือง Crash and Burn, Girl! (2013)
It's a real swank place, this, isn't it?ที่นี่หรูเป็นบ้าเลย จริงมั้ย Live by Night (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร่าง[v.] (krāng) EN: swagger ; strut ; swank   
ยกตนข่มท่าน[v. exp.] (yok ton khom than) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag   FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary
SWANK    S W AE1 NG K
SWANKE    S W AO1 NG K
SWANKY    S W AA1 NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swank    (v) swˈæŋk (s w a1 ng k)
swanks    (v) swˈæŋks (s w a1 ng k s)
swanky    (j) swˈæŋkiː (s w a1 ng k ii)
swanked    (v) swˈæŋkt (s w a1 ng k t)
swankier    (j) swˈæŋkɪəʴr (s w a1 ng k i@ r)
swanking    (v) swˈæŋkɪŋ (s w a1 ng k i ng)
swankiest    (j) swˈæŋkɪɪst (s w a1 ng k i i s t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swink \Swink\, v. i. [imp. {Swank}, {Swonk}; p. p. {Swonken}; p.
   pr. & vb. n. {Swinking}.] [AS. swincan, akin to swingan. See
   {Swing}.]
   To labor; to toil; to salve. [Obs. or Archaic]
   [1913 Webster]
 
      Or swink with his hands and labor.    --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      For which men swink and sweat incessantly. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      The swinking crowd at every stroke pant "Ho." --Sir
                          Samuel
                          Freguson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swank
   adj 1: imposingly fashionable and elegant; "a swank apartment"
       [syn: {swank}, {swanky}]
   n 1: elegance by virtue of being fashionable [syn: {chic},
      {chicness}, {chichi}, {modishness}, {smartness},
      {stylishness}, {swank}, {last word}]
   v 1: display proudly; act ostentatiously or pretentiously; "he
      showed off his new sports car" [syn: {flaunt}, {flash},
      {show off}, {ostentate}, {swank}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top