ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surreal

S ER0 IY1 L   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surreal-, *surreal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surreal[ADJ] เกี่ยวกับลัทธิศิลปะที่มุ่งแสดงสิ่งที่เหนือจริง, Syn. surrealistic
surreal[ADJ] เหมือนฝัน, See also: เกี่ยวกับการนึกฝัน, เหนือความจริง, Syn. dreamlike, fantastic
surreal[N] ลักษณะแบบลัทธิที่อยู่เหนือความจริง, Syn. surrealism
surrealism[N] ศิลปะและวรรณคดีที่เน้นหนักในเรื่องของจิตใต้สำนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrealismคติเหนือจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrealismลัทธิเหนือจริง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surrealismเซอร์เรียลิสม์ [TU Subject Heading]
Surrealism (Literature)เซอร์เรียลิสม์ (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A stressful, surreal blur.-มันเป็นความเครียดและเหมือนฝัน Mean Girls (2004)
Main translators: surreal_ellezier, liquidfirMain translators: surreal_ellezier, liquidfir Princess Hours (2006)
This is surreal.นี่มันเกินความคาดหมาย Love/Addiction (2007)
This is so surreal, I mean. You probably get this all the time,well, maybe not lately, but I'm such a huge fan of yours.นี่มันเหมือนฝันจริงๆ คุณคงเข้าใจที่ผมพูด ใช่ไหม ถ้าเกิดไม่ช้าไป Zombieland (2009)
It was completely surreal to be there in the middle of the night with all those police trucksมันเหมือนกับความฝัน มันเกิดขึ้นที่นั้น ในตอนกลางดึก มีรถตำรวจเต็มไปหมด The Fourth Kind (2009)
In the background, you could see these dolphin boats going by in the window, and it was just... it was so surreal.- ไม่ ไม่เหรอ? - เขาบอกว่าไม่ - ไม่ The Cove (2009)
Even the good parts were totally surreal.ฉันทำตลอดแหละ Kick-Ass (2010)
It just seems surreal.มันดูเหมือนเกินจริง There Goes the Neighborhood (2010)
This whole thing's really surreal.เรื่องทั้งหมดนี่ เหมือนเป็นความฝันเลยค่ะ Unforgiven (2011)
It's surreal.มันเป็นเรื่องจริง The Kids Stay in the Picture (2011)
NO! ♪ Looks like someone's entered the surrealist phase of his career.ไม่ ดูเหมือนบางคน It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
It's so surreal.เอ๊ะ ช่างประหลาดจริงๆเลย Episode #1.20 (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SURREAL    S ER0 IY1 L
SURREALISM    S ER0 IY1 L IH2 Z AH0 M
SURREALISM    S ER0 IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M
SURREALISMS    S ER0 IY1 L IH2 Z AH0 M Z
SURREALISMS    S ER0 IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M Z
SURREALISM'S    S ER0 IY1 L IH2 Z AH0 M Z
SURREALISM'S    S ER0 IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M Z
SURREALISTIC    S ER0 IY2 L IH1 S T IH0 K
SURREALISTIC    S ER0 IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surrealism    (n) sˈərˈɪəʴlɪzəm (s @1 r i@1 l i z @ m)
surrealist    (n) sˈərˈɪəʴlɪst (s @1 r i@1 l i s t)
surrealists    (n) sˈərˈɪəʴlɪsts (s @1 r i@1 l i s t s)
surrealistic    (j) sˈərɪəʴlˈɪstɪk (s @1 r i@ l i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Surrealismus {m}surrealism [Add to Longdo]
surreal; surrealistisch {adj}surreal [Add to Longdo]
surrealistischsurrealistic [Add to Longdo]
surrealistisch {adv}surrealistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュール[, shu-ru] (adj-na) (1) (abbr) surreal (fre [Add to Longdo]
シュールレアリスト[, shu-rurearisuto] (n) surrealist [Add to Longdo]
シュルレアリスム(P);シュールレアリズム(P);シュールレアリスム;シュールリアリズム;シュレアリスム[, shururearisumu (P); shu-rurearizumu (P); shu-rurearisumu ; shu-ruriarizumu ; shurea] (n) surrealism; (P) [Add to Longdo]
超現実主義[ちょうげんじつしゅぎ, chougenjitsushugi] (n) surrealism [Add to Longdo]
超現実的[ちょうげんじつてき, chougenjitsuteki] (adj-na,n) surrealistic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surreal
   adj 1: characterized by fantastic imagery and incongruous
       juxtapositions; "a great concourse of phantasmagoric
       shadows"--J.C.Powys; "the incongruous imagery in surreal
       art and literature" [syn: {phantasmagoric},
       {phantasmagorical}, {surreal}, {surrealistic}]
   2: resembling a dream; "night invested the lake with a dreamlike
     quality"; "as irrational and surreal as a dream" [syn:
     {dreamlike}, {surreal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top