ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surfeit

S ER1 F AH0 T   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surfeit-, *surfeit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surfeit[N] สิ่งที่มากเกินไป, See also: ปริมาณที่มากเกิน, จำนวนที่มากเกิน, Syn. excess, superfluity, profusion
surfeit[N] การดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. glut, overindulge
surfeit[N] ความไม่สบายเนื่องจากการดื่มหรือกินเกินขนาด, See also: อาการคลื่นไส้จากการดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. discomfort, disgust, nausea
surfeit[VT] ให้ดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. stuff, gorge, satiate, glut
surfeit[VI] ดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. overindulge, gorge, glut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
surfeit(adj) อิ่มแปล้,มากเกินไป,เบื่อหน่าย
surfeit(vt) ทำให้อิ่มแปล้,ให้กินมากเกินไป,ล้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรนเปรอ[V] satiate, See also: surfeit, minister, pamper, indulge, Syn. บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ, Example: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรน[v.] (pron) EN: satiate ; surfeit ; cram ; stuff   FR: nourrir ; alimenter

CMU English Pronouncing Dictionary
SURFEIT S ER1 F AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surfeit (v) sˈɜːʳfɪt (s @@1 f i t)
surfeits (v) sˈɜːʳfɪts (s @@1 f i t s)
surfeited (v) sˈɜːʳfɪtɪd (s @@1 f i t i d)
surfeiting (v) sˈɜːʳfɪtɪŋ (s @@1 f i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übersättigung {f} | Übersättigungen {pl}surfeit | surfeits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飽満[ほうまん, houman] (n,vs) satiety; surfeit [Add to Longdo]
暴食[ぼうしょく, boushoku] (n,vs) surfeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surfeit \Sur"feit\, n. [OE. surfet, OF. surfait, sorfait,
   excess, arrogance, crime, fr. surfaire, sorfaire, to augment,
   exaggerate, F. surfaire to overcharge; sur over + faire to
   make, do, L. facere. See {Sur-}, and {Fact}.]
   1. Excess in eating and drinking.
    [1913 Webster]
 
       Let not Sir Surfeit sit at thy board. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Now comes the sick hour that his surfeit made.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Fullness and oppression of the system, occasioned often by
    excessive eating and drinking.
    [1913 Webster]
 
       To prevent surfeit and other diseases that are
       incident to those that heat their blood by travels.
                          --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   3. Disgust caused by excess; satiety. --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Matter and argument have been supplied abundantly,
       and even to surfeit.         --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surfeit \Sur"feit\, v. i.
   1. To load the stomach with food, so that sickness or
    uneasiness ensues; to eat to excess.
    [1913 Webster]
 
       They are as sick that surfeit with too much as they
       that starve with nothing.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To indulge to satiety in any gratification.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surfeit \Sur"feit\, v. t. [imp. & p. p. {Surfeited}; p. pr. &
   vb. n. {Surfeiting}.]
   1. To feed so as to oppress the stomach and derange the
    function of the system; to overfeed, and produce satiety,
    sickness, or uneasiness; -- often reflexive; as, to
    surfeit one's self with sweets.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill to satiety and disgust; to cloy; as, he surfeits
    us with compliments. --V. Knox.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surfeit
   n 1: the state of being more than full [syn: {surfeit},
      {excess}, {overabundance}]
   2: the quality of being so overabundant that prices fall [syn:
     {glut}, {oversupply}, {surfeit}]
   3: eating until excessively full [syn: {repletion}, {surfeit}]
   v 1: supply or feed to surfeit [syn: {surfeit}, {cloy}]
   2: indulge (one's appetite) to satiety

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top