ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suppuration

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suppuration-, *suppuration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suppuration[N] การเป็นหนอง, Syn. swelling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suppuration(ซัพพิวเร'เชิน) n. การเป็นหนอง,การเกิดหนอง,หนอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suppuration; pyesisการเกิดหนอง, การเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suppuration (n) sˌʌpjurˈɛɪʃən (s uh2 p y u r ei1 sh @ n)
suppurations (n) sˌʌpjurˈɛɪʃənz (s uh2 p y u r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vereiterung {f} | Vereiterungen {pl}suppuration | suppurations [Add to Longdo]
Suppuration {f}; Eiterung {f} [med.]suppuration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化膿[かのう, kanou] (n,vs,adj-no) suppuration; festering; coming to head [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suppuration \Sup`pu*ra"tion\, n. [L. suppuratio: cf. F.
   suppuration.]
   1. The act or process of suppurating.
    [1913 Webster]
 
   2. The matter produced by suppuration; pus.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suppuration
   n 1: (medicine) the formation of morbific matter in an abscess
      or a vesicle and the discharge of pus [syn: {festering},
      {suppuration}, {maturation}]
   2: a fluid product of inflammation [syn: {pus}, {purulence},
     {suppuration}, {ichor}, {sanies}, {festering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top