ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supination

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supination-, *supination*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา supination มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *supination*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resupination๑. การหงาย๒. การพลิกหงาย๓. ท่านอนหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semisupination๑. การตะแคงหงาย๒. ท่าตะแคงหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supinationการหงาย, การนอนหงาย, การพลิกหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Supination {f} [med.]supine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supination \Su`pi*na"tion\, n. [L. supinare, supinatum, to bend
   or lay backward, fr. supinus supine: cf. F. supination. See
   {Supine}.] (Physiol.)
   (a) The act of turning the hand palm upward; also, position
     of the hand with the palm upward.
   (b) The act or state of lying with the face upward. Opposed
     to {pronation}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supination
   n 1: rotation of the hands and forearms so that the palms face
      upward [ant: {pronation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top