Search result for

superiority

S UW2 P IH0 R IY0 AO1 R IH0 T IY0   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superiority-, *superiority*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superiority complex(n) ความรู้สึกว่าเหนือชั้นกว่าคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superiority(ซิวเพียริออ'ริที) n. ความเหนือกว่า, ความดีกว่า, ความยอดเยี่ยม, ลักษณะที่ดีกว่า, ลักษณะยอดเยี่ยม
superiority complexn. ปมเขื่อง, ความรู้สึกว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
superiority(n) ความเหนือกว่า, ความดีกว่า, ความยอดเยี่ยม, ความดีเลิศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an extraordinary example of man's superiority over beast.มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ธรรมดา ของความเหนือกว่าของมนุษย์มากกว่าสัตว์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
However, there is no arguing the superiority of the English.However, there is no arguing the superiority of the English. Anna and the King (1999)
He's drawn to high-stakes jobs by a need to prove his superiority to a world he perceives has undervalued him, and these shootings are the ultimate expression of that need.คุณบอกว่า เขาขับรถอเมริกันเหรอ ที่รัก คุณอยู่ที่โรงแรมไชนี่ไดม์ในมิดเวสต์นะ รถคันไหนๆก็ผลิตในอเมริกาทั้งนั้นแหละ L.D.S.K. (2005)
The superiority or inferiority of teaพันธุ์ชาจะดีหรือเลว Fearless (2006)
It's important for the superiority or inferiority of tea?มันก็ไม่สำคัญหรอกว่าชาจะดีหรือเลว Fearless (2006)
Really there are not superiority or inferiority?ซึ่งไม่มีใครถูก หรือ ผิด Fearless (2006)
Since there are no superiority or inferiority of wushuเพราะว่า ไม่มี ดี หรือ เลว ใน วูซู Fearless (2006)
I thought that there are no superiority or inferiority of wushuข้าคิดว่า ไม่ได้เกิดจากความดี หรือ เลว หรอก Fearless (2006)
Listen, I know you lick ass in drama, but don't pull the superiority shit on me anywhere else, okay?ฟังนะ ฉันรู้เธอเครียดเรื่องละคร แต่ฉันไม่ใส่ใจห่าอะไรทั้งนั้น โอเค? Dare (2009)
It's the antidote for this world, where things such as superiority and inferiority do matter.นั่นแหละยาดีของโลกใบนี้ ที่ความเหนือกว่า ด้อยกว่ามีความหมาย Beyond Here Lies Nothin' (2009)
I am so sick of your superiority complex.ละเอียนกับ การยกตัวข่มคนอื่นของเธอ Bound (2011)
He says Renly's army is flocking to support Stannis, which would give Stannis superiority over us on both land and sea.เขาบอกว่าคนที่สนับสนุน เรนลี่ย์ต่างไปเข้ากับสเตนนิส ซึ่งทำให้สเตนนิสเหนือ กว่าเราทั้งทางบกและบางน้ำ The Ghost of Harrenhal (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
superiorityI admit her superiority to others.
superiorityI'll bet it gives her a feeling of superiority to be so beautiful.
superiorityIt is ridiculous as well as foolish to think of the superiority of man to woman or woman to man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษี(n) superiority, See also: advantage, preponderance, Example: เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก, Thai Definition: ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม
ความเหนือกว่า(n) superiority, Example: การขยายตัวของทั้งจักรวรรดิเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเยอรมนีก็คือ การใช้ความเหนือกว่าทางพลังอำนาจรัฐ ทหาร ข่าวสารของตน, Thai Definition: การที่มีอำนาจหรืออยู่ในฐานะที่สูงกว่าสิ่งอื่น เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน
ปมเด่น(n) superiority complex, Syn. ปมเขื่อง, ลักษณะเด่น, ลักษณะพิเศษ, Ant. ปมด้อย, Example: ลักษณะบ้านช่องและความเป็นอยู่ทุกๆ ด้าน ทำให้เกิดปมด้อยหรือปมเด่นได้
ปมเขื่อง(n) superiority complex, Syn. ปมเด่น, ลักษณะเด่น, ลักษณะพิเศษ, Ant. ปมด้อย, Example: เขาแสดงปมเขื่องอวดคนอื่นๆ, Thai Definition: ลักษณะอารมณ์และความต้องการที่แสดงออกในทางที่เหนือกว่าบุคคลอื่น
ความเป็นเลิศ(n) excellence, See also: superiority, surpassingness, Syn. ความเป็นยอด, Example: มหาวิทยาลัยต้องการความเป็นเลิศในทางวิชาการ
ความรู้สึกเขื่อง(n) superiority feeling, Syn. ความรู้สึกเด่น, ปมเด่น, Ant. ความรู้สึกด้อย, ปมด้อย, Example: ถ้าเด็กเกิดความรู้สึกเขื่องขึ้นบ่อยๆ จะติดเป็นนิสัยได้
ความรู้สึกเด่น(n) superiority feeling, Syn. ความรู้สึกเขื่อง, ปมเด่น, Ant. ความรู้สึกด้อย, ปมด้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรู้สึกเด่น[khwām rūseuk den] (n, exp) EN: superiority feeling
ความรู้สึกเขื่อง[khwām rūseuk kheuang] (n, exp) EN: superiority feeling  FR: sentiment de supériorité [ m ]
ภาษี[phāsī] (n) EN: advantage ; edge ; superiority ; preponderance  FR: avantage [ m ] ; prépondérance [ f ]
ปมเด่น[pomden] (n, exp) EN: superiority complex  FR: complexe de supériorité [ m ]
ปมเขื่อง[pomkheūang] (n, exp) EN: superiority complex  FR: complexe de supériorité [ m ]
ยกนิ้ว[yok niū] (v, exp) EN: accept the other's superiority ; acknowledge ; grant ; concede ; assent ; consent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUPERIORITY S UW2 P IH0 R IY0 AO1 R IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superiority (n) sˈuːpˌɪəʳrɪˈɒrɪtiː (s uu1 p i@2 r i o1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlegenheit { f }; Übermacht { f } | Überlegenheiten { pl }; Übermächte { pl }superiority | superiorities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュペリオリティーコンプレックス[shuperioritei-konpurekkusu] (n) superiority complex [Add to Longdo]
スペリオリティーコンプレックス[superioritei-konpurekkusu] (n) superiority complex [Add to Longdo]
一日の長[いちじつのちょう, ichijitsunochou] (n) superiority [Add to Longdo]
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone [Add to Longdo]
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp, v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority [Add to Longdo]
軍事的優位[ぐんじてきゆうい, gunjitekiyuui] (n) military superiority; military supremacy [Add to Longdo]
孤高[ここう, kokou] (adj-na, n) isolation; aloofness; superiority [Add to Longdo]
航空優勢[こうくうゆうせい, koukuuyuusei] (n) air superiority [Add to Longdo]
高下[こうげ, kouge] (n, vs) rise and fall (prices); superiority and inferiority (rank) [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superiority \Su*pe`ri*or"i*ty\, n. [Cf. F. sup['e]riorit['e],
   LL. superioritas.]
   The quality, state, or condition of being superior; as,
   superiority of rank; superiority in merit.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Preeminence; excellence; predominancy; prevalence;
     ascendency; odds; advantage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superiority
   n 1: the quality of being superior [syn: {superiority}, {high
      quality}] [ant: {inferiority}, {low quality}]
   2: the quality of being at a competitive advantage [syn:
     {superiority}, {favorable position}, {favourable position}]
   3: displaying a sense of being better than others; "he hated the
     white man's superiority and condescension"
   4: the state of excelling or surpassing or going beyond usual
     limits [syn: {transcendence}, {transcendency}, {superiority}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top