ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subduction

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subduction-, *subduction*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subduction zoneเขตมุดตัวของเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subduction; infraductionการกดลง, การดึงลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サブダクションゾーン[, sabudakushonzo-n] (n) subduction zone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subduction \Sub*duc"tion\, n. [L. subductio.]
   1. The act of subducting or taking away. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. Arithmetical subtraction. --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subduction
   n 1: a geological process in which one edge of a crustal plate
      is forced sideways and downward into the mantle below
      another plate

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top