ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stouthearted

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stouthearted-, *stouthearted*, stoutheart, stouthearte
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจแข็ง[ADJ] hard-hearted, See also: stouthearted, pitiless, unyielding, heartless, merciless, callous, adamant, Ant. ใจอ่อน, Example: ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนใจแข็ง แต่เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ป้ำ[adj.] (pam) EN: brave ; venturesome ; stouthearted ; generous ; open-handed   FR: brave ; généreux

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stouthearted (j) stˈauthˈaːtɪd (s t au1 t h aa1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気強い[きづよい, kiduyoi] (adj-i) reassuring; stouthearted [Add to Longdo]
剛気[ごうき, gouki] (adj-na,n) bravery; stoutheartedness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stout-hearted \Stout"-heart`ed\ (stout"h[aum]rt`[e^]d), a.
   Having a brave heart; courageous. -- {Stout"-heart`ed*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stouthearted
   adj 1: used especially of persons; "a stalwart knight"; "a
       stouthearted fellow who had an active career in the army"
       [syn: {stalwart}, {stouthearted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top