ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stockade

S T AA1 K EY2 D   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stockade-, *stockade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stockade[N] รั้วสูงล้อมรอบ, Syn. barrier, fence, fort, palisade
stockade[N] บริเวณที่ล้อมรอบด้วยรั้วสูง, Syn. camp, enclosure
stockade[N] คุกทหาร, Syn. military prison
stockade[VT] ล้อมรั้ว, See also: กั้นรั้วรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stockade(สทอค'เคด) n.,vt. (เล้าด้วย) เสาล้อม,รั้ว,รั้วเพนียด,บริเวณที่ล้อมรอบด้วยรั้วเพนียด,คุกทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
stockade(n) รั้ว,ค่ายรบ,เพนียด,คุกทหาร
stockade(vt) ล้อมรั้ว,ตั้งค่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'll be out of the stockade before you know it.ไม่เท่าไหร่ก็ออกมาเดินปร๋อแล้ว Casualties of War (1989)
Throw us in the stockade and you're helping nobody but the Viet Cong.ท่านเอาเราเข้าคุก ก็เท่ากับท่านช่วยเวียดกง Casualties of War (1989)
They'll be out of the stockade before you know it.ไม่เท่าไหร่ก็ออกมาเดินปร๋อแล้ว Casualties of War (1989)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อมรั้ว[V] fence, See also: stockade, Example: เจ้าหน้าที่เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าล้อมรั้วอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันมิให้นายพรานเข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้อมรั้ว[v.] (lømrūa) EN: fence ; stockade ; put a fence around   FR: clôturer ; enclore

CMU English Pronouncing Dictionary
STOCKADE S T AA1 K EY2 D
STOCKADES S T AA1 K EY2 D Z
STOCKADE'S S T AA1 K EY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stockade (v) stˈɒkˈɛɪd (s t o1 k ei1 d)
stockaded (v) stˈɒkˈɛɪdɪd (s t o1 k ei1 d i d)
stockades (v) stˈɒkˈɛɪdz (s t o1 k ei1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄅㄧˋ, ] stockade [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Militärgefängnis {n}stockade [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stockade \Stock*ade"\, n. [F. estacade stockade, boom (confused
   in French with estocade; see 1st {Stoccado}); fr. It.
   steccata a palisade (influenced by OF. estach, estaque, a
   stake, post), or from Sp. estacada a palisade; both of German
   origin, and akin to E. stake, stick; cf. G. stecken stick,
   OHG. steccho. See {Stake}, n., {Stick}, n. & v. t., and cf.
   {Estacade}, {Stacket}.]
   1. (Mil.) A line of stout posts or timbers set firmly in the
    earth in contact with each other (and usually with
    loopholes) to form a barrier, or defensive fortification.
    [Written also {stoccade}.]
    [1913 Webster]
 
   2. An inclosure, or pen, made with posts and stakes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stockade \Stock*ade"\, v. t. [imp. & p. p. {Stockaded}; p. pr. &
   vb. n. {Stockading}.]
   To surround, fortify, or protect with a stockade.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stockade
   n 1: fortification consisting of a fence made of a line of stout
      posts set firmly for defense
   2: a penal camp where political prisoners or prisoners of war
     are confined (usually under harsh conditions) [syn:
     {concentration camp}, {stockade}]
   v 1: surround with a stockade in order to fortify

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top