ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stiffener

S T IH1 F AH0 N ER0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stiffener-, *stiffener*
English-Thai: Longdo Dictionary
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, R. stiffened, stiff

CMU English Pronouncing Dictionary
STIFFENER S T IH1 F AH0 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stiffener (n) stˈɪfnər (s t i1 f n @ r)
stiffeners (n) stˈɪfnəz (s t i1 f n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versteifung {f} | Versteifungen {pl}stiffener | stiffeners [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stiffener \Stiff"en*er\, n.
   One who, or that which, stiffens anything, as a piece of
   stiff cloth in a cravat.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stiffener
   n 1: material used for stiffening something

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top