ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

star-spangled banner

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -star-spangled banner-, *star-spangled banner*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา star-spangled banner มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *star-spangled banner*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[FRANCIS SCOTT KEY'S "STAR-SPANGLED BANNER" PLAYS ON TV][FRANCIS SCOTT KEY'S "STAR-SPANGLED BANNER" PLAYS ON TV] The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Ladies and gentlemen, here to sing The Star-Spangled Banner, mother of Leafs' center Darren Roanoke, Lillian Roanoke.ท่านสุภาพบุรุษและสตรี นี่คือผู้ที่จะร้องเพลงชาติอเมริกา แม่ของกองกลางทีมลีฟส์ ดารร์เรน โรอาโน้ค, ลิลเลียน โรอาโน้ค The Love Guru (2008)
What matters is that I start rehearsing Whitney's version of "The Star-Spangled Banner" immediately.ที่สำคัญคือฉันจะเริ่มซ้อมเพลง The Star-Spangled Banner เวอร์ชันของวิทนีย์อย่างด่วนเลย Dance with Somebody (2012)
Well, Noel Kahn thinks this dude is a genius because he can burp the star-spangled banner.อ๋อ โนเอล คาห์น คิดว่า เพื่อนคนนี้เป็นอัจฉริยะเลยล่ะ เพราะเขาสามารถเรอ เป็นเพลงชาติของอเมริกาได้ Blood Is the New Black (2012)
He actually loves "The Star-Spangled Banner." I know.เขาจะร้องตอนอาบน้ำ Prisoners (2013)
♪ O say, does that ♪ Star-spangled banner ♪ Yet wave# O say, does that star-spangled banner # yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? The Manchurian Candidate (1962)
The only music I know by heart is The Star-Spangled Banner.Die einzige Musik, die ich auswendig kenne, ist The Star-Spangled BannerRequiem for a Heavyweight (1962)
October, the banner, the stars. [singing "THE STAR-SPANGLED BANNER"]Oktober, das Banner, die Sterne... (SINGT "THE STAR-SPANGLED BANNER") One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
[singing "THE STAR-SPANGLED BANNER"](SINGEN "THE STAR-SPANGLED BANNER") One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
[FRANCIS SCOTT KEY'S "STAR-SPANGLED BANNER" PLAYS ON TV]("STAR-SPANGLED BANNER" VON FRANCIS SCOTT KEY SPIELT im TV) The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
[BAND PLAYS "STAR-SPANGLED BANNER"](Band spielt "Star-Spangled Banner") The Majestic (2001)
Oh, say does that Star-spangled banner yet wave?Oh, say does that star-spangled banner Yet wave Happy Anniversary (2001)
Hendrix rocked Woodstock with The Star-Spangled Banner.Hendrix hat Woodstock mit Star-Spangled Banner umgehauen. - Das ist wahr. Tippecanoe and Taylor, Too (2004)
It's The Star-Spangled Banner. It was kind of already an anthem.Star-Spangled Banner war schon immer eine Hymne. Tippecanoe and Taylor, Too (2004)
The last ever dolphin message was misinterpreted as a sophisticated attempt to do a backward somersault through a hoop, whistling The Star-Spangled Banner.Ihre letzte Botschaft missdeutete man als erstaunlich kunstfertigen doppelten Salto rückwärts. Dabei pfiffen sie den Star-Spangled BannerThe Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
And maybe I can whistle The Star-Spangled Banner out of my ass.Und vielleicht kann ich mit meinem Arsch "The Star-Spangled Banner" pfeifen. Chapter Twelve 'Godsend' (2007)
It's as if Bernie Williams stepped up to the plate as a Yankee and instead of swinging a bat, picked up a Stratocaster and whipped off the Hendrix version ofEs ist so, als würde Bernie Williams als ein Yankee sich der Herausforderung stellen und statt einen Ball zu schlagen, eine E-Gitarre in die Hand nehmen und schüttelt die Hendrix Version von "The Star-Spangled Banner" 'raus. Black and Blue (2011)
Oh, say does that star-spangled banner Yet waveOh, say does that star-spangled banner Yet wave The Dark Knight Rises (2012)
He actually loves "The Star-Spangled Banner." I know.Er liebt "The Star-Spangled Banner". Ich weiß. Prisoners (2013)
I'll speak Ukrainian when you can sing the "Star-Spangled Banner," okay?Ich werde Ukrainisch sprechen, wenn du das "Star-Spangled Banner" singen kannst, okay? We Shall Live Forever (2013)
- Ooh. - Eh, I can sing the "Star-Spangled Banner."Eh, ich kann das "Star-Spangled Banner" singen. We Shall Live Forever (2013)
I see your mouth moving, but I hear "The Star-Spangled Banner."Ich sehe, wie sich dein Mund bewegt, aber ich höre "The Star-Spangled Banner." Charlie and the Hot Latina (2014)
The tower is under control of both countries, but Americans claim them bells don't play "The Star-Spangled Banner"Der Turm steht unter Kontrolle beider Länder, aber die Amerikaner behaupten, die Glocken spielen "The Star-Spangled BannerNiagara (1953)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sternenbanner {m}star-spangled banner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
星条旗[せいじょうき, seijouki] (n) (1) Stars and Stripes (US flag); (2) Star-Spangled Banner (US anthem); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Star-spangled \Star"-span`gled\ (st[aum]r"-sp[a^][ng]`g'ld), a.
   Spangled or studded with stars.
   [1913 Webster]
 
   {Star-spangled banner}, the popular name for the national
    ensign of the United States; also the name of a poem, the
    words of which were composed by Francis Scott Key, which
    was adopted as the national anthem of the United States.
    --F. S. Key.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Star-Spangled Banner
   n 1: the national flag of the United States of America [syn:
      {American flag}, {Stars and Stripes}, {Star-Spangled
      Banner}, {Old Glory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top