ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spew out

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spew out-, *spew out*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spew out มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spew out*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spew out[PHRV] พ่นออก, See also: คายออก, Syn. spue out

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรอก[V] vomit, See also: disgorge, puke, spew out, Syn. ขย้อน, Example: นกบางชนิดสามารถสำรอกน้ำลายออกมาทำรังได้, Thai definition: ขย้อนเอาสิ่งที่กลืนลงไปในกระเพาะแล้วออกมาทางปาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
吐き散らす;吐散らす[はきちらす, hakichirasu] (v5s,vt) (1) to spit out all around; to vomit all around; (2) to spew out (e.g. dirty language) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spew out
   v 1: eject or send out in large quantities, also metaphorical;
      "the volcano spews out molten rocks every day"; "The
      editors of the paper spew out hostile articles about the
      Presidential candidate" [syn: {spew}, {spew out}, {eruct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top