Search result for

spawn

S P AA1 N   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spawn-, *spawn*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spawn(n) สารนุ่มที่มีไข่ปลาหรือกบ (ทางชีววิทยา), See also: ไข่ปลา, ไข่กบ
spawn(vi) วางไข่
spawn(vt) วางไข่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spawn(สพอน) n. กลุ่มไข่ปลา, ลูกหลาน, แหล่งกำเนิด, vi., vt. วางไข่, คลอดลูก, ให้กำเนิด, สร้างเป็นจำนวนมาก, See also: spawner n., Syn. produce, generate
frog spawnจอกแหนแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
spawn(n) ลูกหลาน
spawn(n) ไข่ปลา, ไข่สัตว์, ส่าเห็ด
spawn(vi) คลอด, ออกไข่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spawningการวางไข่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take that, you winged spawn of Satan!เอาไปกินซะ ไอ้หนูผีนรก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
-From Spawn Ranch.- จาก สพอน เรนช์ The Story of Us (1999)
THE MORE TIME BRADFORD'S SPAWN WILL HAVE TO TALK HIM OUT OF IT.กว่าแบรดฟอร์ดจะเริ่มตั้งไข่ซะที กว่าที่จะได้คุยเรื่องแต่งงานกัน Betty's Wait Problem (2007)
TO BEING THE SPAWN OF THE FABULOUSLY WEALTHY.ที่เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยมหาศาล Poison Ivy (2007)
Publicity spawns tips, Carl.เป็นแง่คิดของสาธารณะชน, คาร์ล No Such Thing as Vampires (2007)
Only to help spawn our new army, the Fallen decreased it, after all, in your absence, someone had to take command.ก็เพราะข้าต้องฟูมฟัก กองกำลังใหม่ ท่านฟอลแลนก็ต้องสูญเสีย รวมถึงเมื่อท่านจากไป ก็ต้องมีผู้บัญชาการแทน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I have taken care of your demon spawn childrenฉันต้องดูแลลูกๆ ตัวร้ายของคุณ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Spawn of moguls and movie stars.พวกลูกคนใหญ่คนโตและดาราหนัง The Last Days of Disco Stick (2009)
A weak government will always spawn mutiny and rebellion.รัฐบาลที่อ่อนแอ ผู้คนมักไม่ตามคำสั่ง และมักเกิดการก่อจลาจล The Witch in the Wardrobe (2010)
Why don't you take the empty seat next to that mysterious boy you're destined to have a fatalistic relationship with that will spawn four books and a movie franchise?คนที่ถูกกำหนดมาให้เริ่มความสัมพันธ์อันตรายด้วย แบบที่ในหนังสือแล้วก็ในหนังว่าไว้น่ะ Vampires Suck (2010)
The child she would spawn is said to be a dragon most powerful.เด็กที่นางจะคลอด จะเป็นมังกรที่ทรงพลังอำนาจยิ่ง Your Highness (2011)
You spawn a monster baby, see how quick you want to dive back in the pool.มาดูกัน ว่านายจะกลับลงสนามได้เร็วแค่ไหน Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกไข่(v) spawn, See also: lay eggs, Thai Definition: ช่วงเวลาที่จะมีไข่ เช่น ปลากำลังตกไข่ เป็นต้น
ไข่ปลา(n) fish's roe, See also: spawn, Example: ฉันชอบกินต้มยำไข่ปลามาก โดยเฉพาะไข่ปลาช่อน, Count Unit: เม็ด, ฝัก, Thai Definition: สิ่งที่ปลาไข่ออกมามีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ ซึ่งจะเติบโตเป็นปลาต่อไป
หวอด(n) spawn of fish, See also: fish foam, Syn. ฟองน้ำเก็บไข่, Example: ถ้าปลาอะไรหลงว่ายเข้าไปใกล้หวอดของมัน มันจะไล่กัด, Thai Definition: ฟองน้ำที่ปลาบางชนิดพ่นไว้สำหรับเก็บไข่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่[khai] (v) EN: lay an egg ; spawn  FR: pondre
ไข่ปลา[khai plā] (n, exp) EN: roe ; spawn  FR: oeufs de poisson [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPAWN S P AA1 N
SPAWN S P AO1 N
SPAWNS S P AA1 N Z
SPAWNS S P AO1 N Z
SPAWNED S P AO1 N D
SPAWNING S P AA1 N IH0 NG
SPAWNING S P AO1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spawn (v) spˈɔːn (s p oo1 n)
spawns (v) spˈɔːnz (s p oo1 n z)
spawned (v) spˈɔːnd (s p oo1 n d)
spawning (v) spˈɔːnɪŋ (s p oo1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
卵(P);玉子[たまご, tamago] (n) (1) (卵 only) eggs; egg; spawn; roe; (2) hen egg; (3) (卵 only) (an expert) in the making; (P) #4,285 [Add to Longdo]
産卵[さんらん, sanran] (n, vs) egg-laying; spawning; (P) #16,911 [Add to Longdo]
産卵回遊[さんらんかいゆう, sanrankaiyuu] (n) spawning migration [Add to Longdo]
産卵期[さんらんき, sanranki] (n) breeding or spawning season [Add to Longdo]
生き霊;生霊;生き魑魅;生魑魅[いきりょう(生き霊;生霊);いきすだま(ok), ikiryou ( iki rei ; seirei ); ikisudama (ok)] (n) vengeful spirit (spawned from a person's hate) [Add to Longdo]
生み付ける;産み付ける;生みつける;産みつける[うみつける, umitsukeru] (v1, vt) to lay; to spawn [Add to Longdo]
落ち鮎[おちあゆ, ochiayu] (n) sweetfish going downstream to spawn [Add to Longdo]
落ち鰻;落鰻[おちうなぎ, ochiunagi] (n) eel going downstream to spawn [Add to Longdo]
落ち魚[おちうお, ochiuo] (n) fish going downstream to spawn; dead fish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spawn \Spawn\, v. t. [imp. & p. p. {Spawned}; p. pr. & vb. n.
   {Spawning}.] [OE. spanen, OF. espandre, properly, to shed,
   spread, L. expandere to spread out. See {Expand}.]
   1. To produce or deposit (eggs), as fishes or frogs do.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring forth; to generate; -- used in contempt.
    [1913 Webster]
 
       One edition [of books] spawneth another. --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spawn \Spawn\, v. i.
   1. To deposit eggs, as fish or frogs do.
    [1913 Webster]
 
   2. To issue, as offspring; -- used contemptuously.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spawn \Spawn\, n. [[root]170. See {Spawn}, v. t.]
   1. The ova, or eggs, of fishes, oysters, and other aquatic
    animals.
    [1913 Webster]
 
   2. Any product or offspring; -- used contemptuously.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hort.) The buds or branches produced from underground
    stems.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) The white fibrous matter forming the matrix from
    which fungi.
    [1913 Webster]
 
   {Spawn eater} (Zool.), a small American cyprinoid fish
    ({Notropis Hudsonius}) allied to the dace.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spawn
   n 1: the mass of eggs deposited by fish or amphibians or
      molluscs
   v 1: call forth [syn: {engender}, {breed}, {spawn}]
   2: lay spawn; "The salmon swims upstream to spawn"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 spawn
  n.,vi.
 
   1. [techspeak] In Unix parlance, to create a child process from within a
   process. Technically this is a ?fork?; the term ?spawn? is a bit more
   general and is used for threads (lightweight processes) as well as
   traditional heavyweight processes.
 
   2. In gaming, meant to indicate where (spawn-point) and when a player comes
   to life (or re-spawns) after being killed. Opposite of {frag}.
 

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top