ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soundtrack

S AW1 N D T R AE2 K   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soundtrack-, *soundtrack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soundtrack[N] เสียงในฟิล์ม, See also: เสียงเซาด์แทร็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the soundtrack of us going insane.มันเป็นเพลงประกอบของเราที่กำลังจะบ้าเข้าขั้นแล้ว This Is the End (2013)
Child, it's the soundtrack to my life.เด็กๆ มันเป็นเพลงประจำตัวฉันเลยล่ะ Sweet Dreams (2013)
Items like musical soundtracks or diaries are destroyed.สิ่งของเช่นเพลงหรือไดอารี่ จะถูกกำจัดทิ้ง Broken (2013)
I got the "Titanic" soundtrack in the back there.ฉันมี "เพลงประกอบไททานิค" อยู่ด้านหลังนี่ The Fury of Firestorm (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงในฟิล์ม[N] soundtrack, See also: sound track, Example: เจ้าของนำกลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยใช้เสียงในฟิล์มเหมือนเดิม, Thai definition: เสียงพูดและเสียงต่างๆ ที่บันทึกลงในการถ่ายทำภาพยนตร์

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUNDTRACK S AW1 N D T R AE2 K
SOUNDTRACK S AW1 N T R AE2 K
SOUNDTRACKS S AW1 N D T R AE2 K S
SOUNDTRACKS S AW1 N T R AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soundtrack (n) sˈaundtræk (s au1 n d t r a k)
soundtracks (n) sˈaundtræks (s au1 n d t r a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonstreifen {m} | Tonstreifen {pl}soundtrack | soundtracks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフターレコーディング[, afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
アフレコ[, afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
ガヤ[, gaya] (n) background chatter on a soundtrack [Add to Longdo]
サウンドトラック[, saundotorakku] (n) soundtrack [Add to Longdo]
サントラ[, santora] (n) (abbr) soundtrack; (P) [Add to Longdo]
音声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] (n) {comp} soundtrack [Add to Longdo]
挿入歌[そうにゅうか, sounyuuka] (n) background music; (movie or commercial) soundtrack; featured songs [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
音声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] soundtrack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  soundtrack
      n 1: sound recording on a narrow strip of a motion picture film

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top