ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soul-searching

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soul-searching-, *soul-searching*, soul-search
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soul-searching[N] การพิจารณาจิตวิญญาณของตน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Soul-searching people, c'mon *Soul-searching people, c'mon * How to Succeed in Bassness (2009)
* All you soul-searching people, c'mon ** All you soul-searching people, c'mon * How to Succeed in Bassness (2009)
You haven't been dead that long, so maybe you haven't gotten to that soul-searching part yet, so why don't I save you some time?เธอยังไม่ได้ตายนาน อาจจะยังไปไม่ถึงตอนที่ต้องค้นหาตัวเอง งั้นฉันช่วยประหยัดเวลาละกันนะ Turn This Mother Out (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
猛省[もうせい, mousei] (n,vs) serious reflection or soul-searching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  soul-searching
      n 1: a penetrating examination of your own beliefs and motives
           [syn: {soul-searching}, {self-analysis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top