ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snickering

S N IH1 K ER0 IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snickering-, *snickering*, snicker
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why are you snickering at me?แล้วมากระหยิ่มยิ้มย่องใส่ฉันทำไม? Lovely Complex (2007)
Or snickering that maybe you're gay.หรือกำลังหัวเราะคิกคัก เรื่องที่เขาอาจจะเป็นเกย์ Win Some, Lose Some (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snickeringI couldn't keep from snickering.

CMU English Pronouncing Dictionary
SNICKERING S N IH1 K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snickering (v) snˈɪkərɪŋ (s n i1 k @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
忍び笑い[しのびわらい, shinobiwarai] (n) stifled laugh; chuckling; snickering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snicker \Snick"er\, v. i. [imp. & p. p. {Snickered}; p. pr. &
   vb. n. {Snickering}.] [Cf. D. snikken to sob, to sigh.]
   [Written also {snigger}.]
   1. To laugh slyly; to laugh in one's sleeve.
    [1913 Webster]
 
   2. To laugh with audible catches of voice, as when persons
    attempt to suppress loud laughter.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top