ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sires

S AY1 R Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sires-, *sires*, sire
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: five sensual pleasures ; the five desires   FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion   FR: mauvaise pensée[f]
สะกดใจ[v.] (sakotjai) EN: control oneself ; suppress one's emotion ; restrain one's desires ; repress oneself   FR: se retenir ; se contenir ; se contrôler

CMU English Pronouncing Dictionary
SIRES    S AY1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sires    (v) sˈaɪəz (s ai1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
意馬心猿[いばしんえん, ibashin'en] (n) (being unable to control) one's worldly desires and passions [Add to Longdo]
為放題;仕放題[しほうだい, shihoudai] (adj-na,n) having one's own way; giving free reign to one's desires; act as one pleases [Add to Longdo]
解脱[げだつ, gedatsu] (n,vs) being liberated from earthly desires and the woes of man; (reaching) nirvana; moksha; mukti [Add to Longdo]
枯木死灰[こぼくしかい, kobokushikai] (exp,n) withered trees and cold ash; someone who is detached and free of desires; someone who has no vitality [Add to Longdo]
止まない;已まない[やまない, yamanai] (exp,aux-adj) (1) (uk) (See 止む) (after the -te form of a verb) always; forever; (2) very; greatly (esp. of hopes and desires) [Add to Longdo]
私怨私欲[しえんしよく, shienshiyoku] (n) personal grudges and selfish desires [Add to Longdo]
私利私欲[しりしよく, shirishiyoku] (n,adj-no) desire to act only in one's self-interest; selfish desires [Add to Longdo]
捨離[しゃり, shari] (n) {Buddh} abandoning all worldly desires [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top