ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sirdar

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sirdar-, *sirdar*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sirdar มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sirdar*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't the one person responsible for the battle formation Sirdar, Ekrem Çoban Mustafa Paşa?Ist nicht Pascha Sirdar Ekrem Çoban Mustafa... für die Schlachtordnung verantwortlich? Episode #1.20 (2011)
I am demoting Sirdar Çoban Mustafa Paşa.Ich werde Pascha Sirdar Çoban Mustafa degradieren. Episode #1.20 (2011)
You are promoted to the rank of Sirdar.Ich ernenne dich zum SirdarEpisode #1.20 (2011)
He's your climbing sirdar, your lead Sherpa.Er ist euer Expeditions-Sirdar, euer erster Sherpa. Everest (2015)
But I never thought of him in that way.Daran hab ich nie gedacht, Sirdarni. Bhowani Junction (1956)
That's not a person- that's an animal.Die Sirdarni: Es ist kein Mensch. Bhowani Junction (1956)
You killed an Englishman, an army officer.Die Sirdarni: Es war n englischer Offizier. Bhowani Junction (1956)
And then Govindaswami arrested the sadani.Und dann ließ Govindaswami die Sirdarni verhaften." Bhowani Junction (1956)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sirdar (n) sˈɜːʳdaːr (s @@1 d aa r)
sirdars (n) sˈɜːʳdaːz (s @@1 d aa z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sirdar \Sir*dar"\, n. [Hind. & Per. sard[=a]r a chief, general;
   sar the head, top + d[=a]r holding, possessing.]
   A native chief in Hindostan; a headman. --Malcom.
   [1913 Webster]
 
   2. In Turkey, Egypt, etc., a commander in chief, esp. the one
    commanding the Anglo-Egyptian army.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sirdar
   n 1: an important person in India

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top