ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shyly

SH AY1 L IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shyly-, *shyly*, shy
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shylyDad looked at Mom shyly.
shylyShe glanced shyly at him.
shylyShe glanced shyly at the young man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอียงอาย[ADV] shyly, See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เธอหลบสายตาของคนที่เดินผ่านไปอย่างเอียงอาย, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
กะเรี่ยกะราด[ADV] shyly, See also: bashfully, Example: เขายิ้มกะเรี่ยกะราด, Thai definition: ยิ้มอย่างเหนียมอาย
เจี๋ยมเจี้ยม[ADV] shyly, Syn. อาย, เขิน, Example: เขารีบเข้ามานั่งยิ้มเจี๋ยมเจี้ยมตรงหน้าเตรียมฟังเพลง, Thai definition: วางหน้าไม่สนิทมีอาการเก้อเขิน, กึ่งอายกึ่งกระดาก
เหนียม[ADV] shyly, See also: bashfully, timidly, embarrassingly, Syn. เขิน, ขวยเขิน, Example: เขายิ้มเหนียมๆ มาทางฉันอยู่บ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
กะเรี่ยกะราด[adv.] (karīakarāt) EN: shyly ; bashfully   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHYLY SH AY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shyly (a) ʃˈaɪliː (sh ai1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n,adj-na,adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shyly \Shy"ly\, adv.
   In a shy or timid manner; not familiarly; with reserve.
   [Written also {shily}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shyly
   adv 1: in a shy or timid or bashful manner; "he smiled shyly"
       [syn: {shyly}, {timidly}, {bashfully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top