ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shortcom

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shortcom-, *shortcom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shortcoming[N] จุดอ่อน, See also: ปมด้อย, Syn. defect, weak point

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shortcoming(ชอร์ท'คัมมิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,จุดอ่อน,ปมด้อย, Syn. imperfection,defect

English-Thai: Nontri Dictionary
shortcoming(n) จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ความล้มเหลว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shortcomFrom the practical point of view, there are many shortcomings in his plan.
shortcomIt is difficult to overcome this shortcoming without drastically changing the whole system.
shortcomWe should be conscious of our shortcomings.
shortcomYou are too critical of other's shortcomings.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดอ่อน[n. exp.] (jut øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; shortcoming ; demerit   FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m]
ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khø bokphrǿng) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming   
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming   
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHORTCOMING    SH AO1 R T K AH2 M IH0 NG
SHORTCOMINGS    SH AO1 R T K AH2 M IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shortcoming    (n) ʃˈɔːtkʌmɪŋ (sh oo1 t k uh m i ng)
shortcomings    (n) ʃˈɔːtkʌmɪŋz (sh oo1 t k uh m i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短处[duǎn chù, ㄉㄨㄢˇ ㄔㄨˋ, / ] shortcoming; defect; fault; one's weak points, #33,013 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings [Add to Longdo]
採長補短[さいちょうほたん, saichouhotan] (n,vs) compensating for one's shortcomings by incorporating others' strong points [Add to Longdo]
弱み(P);弱味[よわみ, yowami] (n) (a) weakness; shortcoming; failing; sore point; (P) [Add to Longdo]
申し分[もうしぶん, moushibun] (n,vs) objection; shortcomings [Add to Longdo]
棚に上げる[たなにあげる, tananiageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent [Add to Longdo]
棚へ上げる[たなへあげる, tanaheageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top