ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shockingly

SH AA1 K IH0 NG L IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shockingly-, *shockingly*, shocking
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm telling you I'm pregnant and you're acting shockingly cavalier.ฉันกำลังบอกเธอว่าฉันท้องนะ แต่เธอยังนิ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ Juno (2007)
I know, it is amazing. I have aged shockingly well. Haven't I?น้ารู้ มันช่างน่าทึ่งมาก น้าอายุเยอะมากแล้วแต่ยังดูสาวใช่ไหมล่ะ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
You are shockingly unqualified, aren't you, sir?คุณขาดคุณสมบัติอย่างน่าตกใจเลยทีเดียว Public Enemies (2009)
Because your sex drive is, like, shockingly underdeveloped.เรื่องที่ความอยากเซ็กซ์ของเธอ ประมาณตกใจไม่สู้ Dare (2009)
No offense, Sookie, but humans are shockingly susceptible to about every form of thought manipulation.อย่าว่ากันนะ ซูกี้ แต่มนุษย์น่ะง่ายต่อการ ล่อลวงทุกรูปแบบเลยล่ะ New World in My View (2009)
Shockingly bad road, that, from Halifax.เจอถนนขรุขระจากแฮริแฟกซ์ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Shockingly cool, actually.จริงๆ แล้วก็คงยังงงๆ อยู่นะ The Third Man (2010)
Josh, this is shockingly good!จอช นี่อร่อยเหนือความคาดหมายมาก! It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
You know, under a thin veneer of pragmatism and a few shockingly bad choices.เธอก็รู้ ภายใต้เรื่องหลอกลวงทั้งหลาย กับแค่ตัวเลือกแย่ๆ ที่น่าตกใจนั่น.. Never Letting Go (2011)
Oh. That's a shockingly big list.โอ้ รายชื่อยาวเหยียดเลย There's No Place Like Home (2011)
This is for year 2011. Man, I really am shockingly photogenic.นี่เป็นของปี 2011 อ่าา รูปนี่ดูดีจริงๆ Episode #1.16 (2011)
In a world where nothing is what it seems one brave, shockingly handsome, virile young man and his faithful, learning-disabled, robotic manservant...ในโลกนี้ไม่มีที่ไหน ที่ดูเหมือนว่า... ...เป็นเด็กหนุ่มผู้กล้า น่าสงสัย รูปหล่อ และแข็งแรง และโชคชะตาของเขา Bitten (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOCKINGLY SH AA1 K IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shockingly (a) ʃˈɒkɪŋliː (sh o1 k i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shocking \Shock"ing\, a.
   Causing to shake or tremble, as by a blow; especially,
   causing to recoil with horror or disgust; extremely offensive
   or disgusting.
   [1913 Webster]
 
      The grossest and most shocking villainies. --Secker.
   [1913 Webster] -- {Shock"ing*ly}, adv. -- {Shock"ing*ness},
   n.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shockingly
   adv 1: extremely; "teachers were shockingly underpaid"
   2: so as to shock the feelings

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top