ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shoal

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shoal-, *shoal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shoal[N] ฝูงปลา
shoal[N] ฝูงชน, See also: กลุ่มคน, กลุ่ม, ฝูง
shoal[N] หาดตื้น, Syn. bank, shoal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shoal(โชล) n. หาดตื้น,ที่ตื้น,สันดอน,คนจำนวนมาก,ฝูงปลา,สิ่งของจำนวนมาก adj. ตื้น. vi. กลายเป็นตื้น. vt. ทำให้ตื้น,เกยตื้นvi. จับกลุ่ม,อยู่กันเป็นฝูง

English-Thai: Nontri Dictionary
shoal(adj) ตื้นเขิน
shoal(n) สันดอน,ที่ตื้น,หินโสโครก,ฝูง
shoal(vi) จับกลุ่ม,มารวมกัน,อยู่เป็นฝูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, shoals on every side.กัปตัน มีสันดอนรอบทุกด้าน Alice Through the Looking Glass (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัจฉาชาติ[N] shoal of fish, See also: school of fish, Syn. พวกปลา, ฝูงปลา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงปลา[n. exp.] (fūng plā) EN: shoal of fish ; school of fish   FR: banc de poissons [m]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal   FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
มัจฉาชาติ[n.] (matchāchāt) EN: shoal of fish   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOALS SH OW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shoal (v) ʃˈoul (sh ou1 l)
shoals (v) ʃˈoulz (sh ou1 l z)
shoaled (v) ʃˈould (sh ou1 l d)
shoaling (v) ʃˈoulɪŋ (sh ou1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fischschwarm {m}shoal of fish [Add to Longdo]
Schwarm {m}; Schar {f} | Schwärme {pl}shoal | shoals [Add to Longdo]
Untiefe {f} | Untiefen {pl}shoal | shoals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠浅[とおあさ, tooasa] (adj-na,n) shoal; wide shallow beach; (P) [Add to Longdo]
浅瀬[あさせ, asase] (n,adj-no) shoal; shallows; sand bar; ford; (P) [Add to Longdo]
大群[たいぐん, taigun] (n,adj-no) large crowd; large herd; large flock; large school; large shoal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoal \Shoal\, a. [Cf. {Shallow}; or cf. G. scholle a clod,
   glebe, OHG. scollo, scolla, prob. akin to E. shoal a
   multitude.]
   Having little depth; shallow; as, shoal water.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoal \Shoal\, n.
   1. A place where the water of a sea, lake, river, pond, etc.,
    is shallow; a shallow.
    [1913 Webster]
 
       The depth of your pond should be six feet; and on
       the sides some shoals for the fish to lay their
       span.                 --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
       Wolsey, that once trod the ways of glory,
       And sounded all the depths and shoals of honor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A sandbank or bar which makes the water shoal.
    [1913 Webster]
 
       The god himself with ready trident stands,
       And opes the deep, and spreads the moving sands,
       Then heaves them off the shoals.   --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoal \Shoal\, v. i.
   To become shallow; as, the color of the water shows where it
   shoals.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoal \Shoal\, n. [AS. scolu, sceolu, a company, multitude,
   crowd, akin to OS. skola; probably originally, a division,
   and akin to Icel. skilja to part, divide. See {Skill}, and
   cf. {School}. of fishes.]
   A great multitude assembled; a crowd; a throng; -- said
   especially of fish; as, a shoal of bass. "Great shoals of
   people." --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Beneath, a shoal of silver fishes glides. --Waller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoal \Shoal\, v. t.
   To cause to become more shallow; to come to a more shallow
   part of; as, a ship shoals her water by advancing into that
   which is less deep. --Marryat.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoal \Shoal\, v. i. [imp. & p. p. {Shoaled}; p. pr. & vb. n.
   {Shoaling}.]
   To assemble in a multitude; to throng; as, the fishes shoaled
   about the place. --Chapman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shoal
   n 1: a sandbank in a stretch of water that is visible at low
      tide
   2: a stretch of shallow water [syn: {shoal}, {shallow}]
   3: a large group of fish; "a school of small glittering fish
     swam by" [syn: {school}, {shoal}]
   v 1: make shallow; "The silt shallowed the canal" [syn:
      {shallow}, {shoal}]
   2: become shallow; "the lake shallowed over time" [syn:
     {shallow}, {shoal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top