Search result for

setter

(31 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -setter-, *setter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
setter[N] ผู้ประกอบ, See also: ผู้ติดตั้ง, ผู้จัด, ผู้วาง
setter[N] สุนัขพันธุ์ใหญ่สำหรับล่าสัตว์มีหลายพันธุ์ได้แก่ English Setter, Gordon Setter และ IRIS Setter, Syn. bird dog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
setter(เซท'เทอะ) n. ผู้ประกอบ,ผู้ติดตั้ง,ผู้จัด,ผู้ว่าง,พันธุ์สุนัขที่ถูกฝึกให้ยืนตรง และหันจมูกไปทางเหยื่อ (ที่มีกลิ่น)
pacesetter(เพส'เซทเทอะ) n. ผู้นำหน้า,ผู้กำหนดฝีเท้า,
typesetter(ไทพฺ'เซทเทอะ) n. ผู้เรียงพิมพ์,เครื่องเรียงพิมพ์, Syn. compositor

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They want to be shot with their English setters.พวกเขาอยากถ่ายร่วมกับหมาของเขา The Kids Stay in the Picture (2011)
The setters are better-looking than the Suttons.หมานั่นดูดีกว่าพวกซัททันซะอีก The Kids Stay in the Picture (2011)
Irish setters, great danes, St. Bernards.ไอริช เซ็ตเตอร์, เกรทเดน, เซ็นต์ เบอร์นาร์ด A Dish Best Served Cold (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเรียง[n.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter   FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SETTER    S EH1 T ER0
SETTERS    S EH1 T ER0 Z
SETTERLUND    S EH1 T ER0 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
setter    (n) (s e1 t @ r)
setters    (n) (s e1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einrichter {m} | Einrichter für Werkzeugmaschinen | Einrichter für Maschinensetter | tool setter | machine setter [Add to Longdo]
Setter {m} [zool.]setter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イメージセッター[, ime-jisetta-] (n) {comp} imagesetter [Add to Longdo]
セッター[, setta-] (n) setter (dog type) [Add to Longdo]
タイプセッター[, taipusetta-] (n) {comp} typesetter [Add to Longdo]
トレンドセッター[, torendosetta-] (n) trendsetter [Add to Longdo]
ペースメーカー(P);ペースメーカ[, pe-sume-ka-(P); pe-sume-ka] (n) (1) pacemaker; (2) pacesetter; (P) [Add to Longdo]
写植機[しゃしょっき, shashokki] (n) photo-typesetter [Add to Longdo]
整骨院[せいこついん, seikotsuin] (n) (See 接骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic [Add to Longdo]
接骨医[せっこつい, sekkotsui] (n) (See 柔道整復師) osteopath; bonesetter [Add to Longdo]
接骨院[せっこついん, sekkotsuin] (n) (See 整骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic [Add to Longdo]
文選工[ぶんせんこう, bunsenkou] (n) typesetter; compositor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Setter \Set"ter\, n.
   1. One who, or that which, sets; -- used mostly in
    composition with a noun, as typesetter; or in combination
    with an adverb, as a setter on (or inciter), a setter up,
    a setter forth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A hunting dog of a special breed originally
    derived from a cross between the spaniel and the pointer.
    Modern setters are usually trained to indicate the
    position of game birds by standing in a fixed position,
    but originally they indicated it by sitting or crouching.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are several distinct varieties of setters; as,
      the Irish, or red, setter; the Gordon setter, which is
      usually red or tan varied with black; and the English
      setter, which is variously colored, but usually white
      and tawny red, with or without black.
      [1913 Webster]
 
   3. One who hunts victims for sharpers. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One who adapts words to music in composition.
    [1913 Webster]
 
   5. An adornment; a decoration; -- with off. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They come as . . . setters off of thy graces.
                          --Whitlock.
    [1913 Webster]
 
   6. (Pottery) A shallow seggar for porcelain. --Ure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Setter \Set"ter\, v. t.
   To cut the dewlap (of a cow or an ox), and to insert a seton,
   so as to cause an issue. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dog \Dog\ (d[add]g or d[o^]g), n. [AS. docga; akin to D. dog
   mastiff, Dan. dogge, Sw. dogg.]
   1. (Zool.) A quadruped of the genus {Canis}, esp. the
    domestic dog ({Canis familiaris}).
 
   Note: The dog is distinguished above all others of the
      inferior animals for intelligence, docility, and
      attachment to man. There are numerous carefully bred
      varieties, as the {akita}, {beagle}, {bloodhound},
      {bulldog}, {coachdog}, {collie}, {Danish dog},
      {foxhound}, {greyhound}, {mastiff}, {pointer},
      {poodle}, {St. Bernard}, {setter}, {spaniel}, {spitz},
      {terrier}, {German shepherd}, {pit bull}, {Chihuahua},
      etc. There are also many mixed breeds, and partially
      domesticated varieties, as well as wild dogs, like the
      dingo and dhole. (See these names in the Vocabulary.)
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. A mean, worthless fellow; a wretch.
    [1913 Webster]
 
       What is thy servant, which is but a dog, that he
       should do this great thing?      -- 2 Kings
                          viii. 13 (Rev.
                          Ver. )
    [1913 Webster]
 
   3. A fellow; -- used humorously or contemptuously; as, a sly
    dog; a lazy dog. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.) One of the two constellations, Canis Major and
    Canis Minor, or the Greater Dog and the Lesser Dog. Canis
    Major contains the Dog Star (Sirius).
    [1913 Webster]
 
   5. An iron for holding wood in a fireplace; a firedog; an
    andiron.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.)
    (a) A grappling iron, with a claw or claws, for fastening
      into wood or other heavy articles, for the purpose of
      raising or moving them.
    (b) An iron with fangs fastening a log in a saw pit, or on
      the carriage of a sawmill.
    (c) A piece in machinery acting as a catch or clutch;
      especially, the carrier of a lathe, also, an
      adjustable stop to change motion, as in a machine
      tool.
      [1913 Webster]
 
   7. an ugly or crude person, especially an ugly woman. [slang]
    [PJC]
 
   8. a {hot dog}. [slang]
    [PJC]
 
   Note: Dog is used adjectively or in composition, commonly in
      the sense of relating to, or characteristic of, a dog.
      It is also used to denote a male; as, dog fox or g-fox,
      a male fox; dog otter or dog-otter, dog wolf, etc.; --
      also to denote a thing of cheap or mean quality; as,
      dog Latin.
      [1913 Webster]
 
   {A dead dog}, a thing of no use or value. --1 Sam. xxiv. 14.
 
   {A dog in the manger}, an ugly-natured person who prevents
    others from enjoying what would be an advantage to them
    but is none to him.
 
   {Dog ape} (Zool.), a male ape.
 
   {Dog cabbage}, or {Dog's cabbage} (Bot.), a succulent herb,
    native to the Mediterranean region ({Thelygonum
    Cynocrambe}).
 
   {Dog cheap}, very cheap. See under {Cheap}.
 
   {Dog ear} (Arch.), an acroterium. [Colloq.]
 
   {Dog flea} (Zool.), a species of flea ({Pulex canis}) which
    infests dogs and cats, and is often troublesome to man. In
    America it is the common flea. See {Flea}, and
    {Aphaniptera}.
 
   {Dog grass} (Bot.), a grass ({Triticum caninum}) of the same
    genus as wheat.
 
   {Dog Latin}, barbarous Latin; as, the dog Latin of pharmacy.
    
 
   {Dog lichen} (Bot.), a kind of lichen ({Peltigera canina})
    growing on earth, rocks, and tree trunks, -- a lobed
    expansion, dingy green above and whitish with fuscous
    veins beneath.
 
   {Dog louse} (Zool.), a louse that infests the dog, esp.
    {H[ae]matopinus piliferus}; another species is
    {Trichodectes latus}.
 
   {Dog power}, a machine operated by the weight of a dog
    traveling in a drum, or on an endless track, as for
    churning.
 
   {Dog salmon} (Zool.), a salmon of northwest America and
    northern Asia; -- the {gorbuscha}; -- called also {holia},
    and {hone}.
 
   {Dog shark}. (Zool.) See {Dogfish}.
 
   {Dog's meat}, meat fit only for dogs; refuse; offal.
 
   {Dog Star}. See in the Vocabulary.
 
   {Dog wheat} (Bot.), Dog grass.
 
   {Dog whelk} (Zool.), any species of univalve shells of the
    family {Nassid[ae]}, esp. the {Nassa reticulata} of
    England.
 
   {To give to the dogs}, or {To throw to the dogs}, to throw
    away as useless. "Throw physic to the dogs; I'll none of
    it." --Shak.
 
   {To go to the dogs}, to go to ruin; to be ruined.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 setter
   n 1: one who sets written material into type [syn: {compositor},
      {typesetter}, {setter}, {typographer}]
   2: a long-haired dog formerly trained to crouch on finding game
     but now to point

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top