ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

set against

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -set against-, *set against*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
set against[PHRV] วางพิงกับ, See also: วางติดกับ, Syn. lay against

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if I could manage to persuade him, then Mordred would no longer be set against Arthur.แต่ถ้าข้าเกลี้ยกล่อมเขาได้ มอร์เดร็ดก็จะไม่หันมาต่อต้านอาร์เธอร์ The Drawing of the Dark (2012)
You need to explain to me exactly why you are so set against it.คุณจำเป็นต้องอธิบายฉันว่าจริงๆแล้วทำไม คุณกำลังทำตรงข้ามกับข้อตกลง Collusion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
set againstI'm dead set against the plan.

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦わす;闘わす[たたかわす, tatakawasu] (v5s,vt) (1) to compete; to vie; to contend; (2) to make fight against another (person, animal); to pit against; to set against; (3) to debate; to argue [Add to Longdo]
立て掛ける;立てかける[たてかける, tatekakeru] (v1,vt) to lean against; to set against [Add to Longdo]
凭せ掛ける;凭せかける[もたせかける, motasekakeru] (v1,vt) to lean against; to set against [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top