ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

selfish

S EH1 L F IH0 SH   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selfish-, *selfish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
selfish[ADJ] เห็นแก่ตัว, See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic
selfishly[ADV] อย่างเห็นแก่ตัว, See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-regardingly, for profit, egoistically
selfishness[N] ความเห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน, Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
selfish(เซลฟฺ'ฟิช) adj. เห็นแก่ตัว,เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง., See also: selfishly adv. selfishness n., Syn. self-interested
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
selfish(adj) เพื่อประโยชน์ของตัว,เห็นแก่ตัว
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Although he had everything his heart desired... the prince was selfish and unkind.แม้ว่าจะมีทุกสิ่งที่ปรารถนา พระองค์ก็เห็นแก่ตัว ไม่มีความเมตตา Beauty and the Beast (2017)
The reason for planting the tree is, I admit, a selfish one.เหตุผลที่ให้ปลูกต้นไม้นั้น ยอมรับว่าเห็นแก่ตัว This Beautiful Fantastic (2016)
- Tell him, Raph. Tell him how you broke rank and got us all exposed. For the most selfish reason.เล่าสิราล์ฟ นายลุยเองจนเราเผยตัว เหตุผลเห็นแก่ตัวที่สุด Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
I'm selfish predator.ฉันเป็นนักล่าที่เห็นแก่ตัว The Secret Life of Pets (2016)
I chose Hydra for petty, personal, selfish reasons ... for a father figure, for vengeance... for closure.ผมเลือกไฮดร้าด้วยเหตุผลหยุมหยิม ส่วนตัว และเห็นแก่ตัว เพื่อหาคนที่จะมาแทนพ่อ เพื่อการแก้แค้น เพื่อการทำใจ Maveth (2015)
Big difference is, I've never hurt anyone for selfish reasons.ที่ต่างกันมากคือ ผมไม่เคยทำร้ายใครจากความเห็นแก่ตัว Closure (2015)
And they will be ashamed of this selfish choice you're making.และพวกเขาจะละอายกับ ช้อยส์เห็นแก่ตัวที่คุนเลือก The Return (2015)
That son of a bitch! That was really selfish of him.ไม่อยากเชื่อ เจ้าบ้านั่น Ted 2 (2015)
I'm a selfish slut who threw away the only man she ever loved.ฉันดอกทองเห็นแก่ตัวที่โยนออกไป คนเดียวที่เธอเคยรัก Sin City: A Dame to Kill For (2014)
He's an arrogant, selfish pain in the ass.เขาหยิ่งยะโส เห็นแก่ตัว เจ้าปัญหา The Grey Hat (2014)
I bust my ass making a world full of selfish idiotsฉันทุ่มเทสร้างโลก ที่มีแต่ไอ้พวกเห็นแก่ตัว App Development and Condiments (2014)
I'm just being selfish right now.ฉันก็แค่คนเห็นแก่ตัวได้ในขณะนี้ A Haunted House 2 (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selfishAbove all things, we must not be selfish.
selfishA selfish man thinks of nothing but his own feelings.
selfishDon't keep company with such a selfish man.
selfishHe can't endure my selfishness any more.
selfishHe is a lump of selfishness.
selfishHe is a very selfish person.
selfishHe is selfish and greedy.
selfishHe is the personification of selfishness.
selfishHe must be selfish.
selfishHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.
selfishHe's really selfish.
selfishHis selfish attitude put my back up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
มักได้[ADJ] greedy, See also: selfish, avaricious, Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา, Thai definition: ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป
ใจแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: selfish, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นคนใจกว้างในเรื่องใหญ่ๆโตๆ
คนเห็นแก่ตัว[N] selfish person, See also: mean person, Syn. คนเห็นแก่ได้, Example: คนเห็นแก่ตัวยังมีอยู่มากในสังคมไทย, Count unit: คน
ความคับแคบ[N] selfishness, See also: meanness, stinginess, niggardliness, Syn. ความใจแคบ, Example: หล่อนไม่มีเพื่อนเพราะความคับแคบของนิสัยใจคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นแก่ตัว[adj.] (henkaētūa) EN: selfish   FR: égoïste ; égocentrique
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: selfish ; mean   FR: égoïste ; mesquin
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste
มักได้[adj.] (makdāi) EN: greedy ; selfish ; avaricious   FR: cupide ; avide
รู้มาก[adj.] (rūmāk) EN: shrewd ; selfish ; greedy   FR: profiteur ; intéressé

CMU English Pronouncing Dictionary
SELFISH    S EH1 L F IH0 SH
SELFISHNESS    S EH1 L F IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
selfish    (j) sˈɛlfɪʃ (s e1 l f i sh)
selfishly    (a) sˈɛlfɪʃliː (s e1 l f i sh l ii)
selfishness    (n) sˈɛlfɪʃnəs (s e1 l f i sh n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自私[zì sī, ㄗˋ ㄙ, ] selfish; selfishness, #8,361 [Add to Longdo]
私欲[sī yù, ㄙ ㄩˋ, ] selfish desire, #37,579 [Add to Longdo]
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, / ] selfishly concerned with gaining advantages for oneself, #40,542 [Add to Longdo]
本位主义[běn wèi zhǔ yì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] selfish departmentalism; departmental selfishness, #51,729 [Add to Longdo]
心眼小[xīn yǎn xiǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, ] selfish (derog.); inconsiderate; selfishly oversensitive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean [Add to Longdo]
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish [Add to Longdo]
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
クロスズメダイ[, kurosuzumedai] (n) bowtie damselfish (Neoglyphidodon melas, species of Indo-West Pacific damselfish) [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ属[クロソラスズメダイぞく, kurosorasuzumedai zoku] (n) Stegastes (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Selfish \Self"ish\, a.
   1. Caring supremely or unduly for one's self; regarding one's
    own comfort, advantage, etc., in disregard, or at the
    expense, of those of others.
    [1913 Webster]
 
       They judge of things according to their own private
       appetites and selfish passions.    --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
       In that throng of selfish hearts untrue. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. (Ethics) Believing or teaching that the chief motives of
    human action are derived from love of self.
    [1913 Webster]
 
       Hobbes and the selfish school of philosophers.
                          --Fleming.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 selfish
   adj 1: concerned chiefly or only with yourself and your
       advantage to the exclusion of others; "Selfish men
       were...trying to make capital for themselves out of the
       sacred cause of civil rights"- Maria Weston Chapman [ant:
       {unselfish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top