ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-willed

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-willed-, *self-willed*, self-will, self-wille
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-willed[ADJ] ดื้อดึง, See also: ดื้อรั้น, เอาแต่ใจตัวเอง, ถือทิฐิ, Syn. disobedient, difficult, obstinate, willful

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
self-willedHe is a self-willed fellow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาแต่ใจตัวเอง[ADJ] self-willed, Syn. เอาแต่ใจ, Example: ลูกเขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง เพราะพ่อแม่เลี้ยงแบบตามใจมากเกินไป, Thai definition: ที่มีนิสัยถือเอาความต้องการของตนเป็นใหญ่โดยไม่ยินยอมผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-willed (j) sˈɛlf-wˈɪld (s e1 l f - w i1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
我が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See 我の強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
我の強い[がのつよい, ganotsuyoi] (adj-i) (See 我が強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
気儘勝手[きままかって, kimamakatte] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience [Add to Longdo]
勝手気まま(P);勝手気儘[かってきまま, kattekimama] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience; oblivious to the convenience of others; (P) [Add to Longdo]
得手勝手[えてかって, etekatte] (adj-na,n) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience [Add to Longdo]
驕恣;驕肆[きょうし, kyoushi] (n) being proud and self-willed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-willed \Self`-willed"\, a.
   Governed by one's own will; not yielding to the wishes of
   others; obstinate.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-willed
   adj 1: habitually disposed to disobedience and opposition [syn:
       {froward}, {headstrong}, {self-willed}, {willful},
       {wilful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top