ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

see into

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -see into-, *see into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
see into[PHRV] สามารถมองเห็นเข้าไปใน
see into[PHRV] พาเข้าไป, See also: นำทางไป, Syn. see in, see out
see into[PHRV] ตรวจสอบ, See also: สอบสวน, Syn. enquire into, look into
see into[PHRV] มองเห็นถึง, See also: เข้าใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They can see into our dreams? - Yeah.- พวกเขาสามารถมองเข้าไปในความฝันของเราหรือไม่ Cubeº: Cube Zero (2004)
That you can... see into crime.นั่น นั่น คุณสามารถ มองเห็นการกระทำความผิดได้ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
- You see into her head?เธอมองในหัวเค้าได้เหรอ? New World in My View (2009)
I could see into other worlds.หนูอยากไปเห็นโลกใบอืน ๆ Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
See into my soul and screw and screw and screwมองลึกเข้าไปจนถึงแ่ก่นแท้ของฉัน แล้วเอาจากฉัน เรื่อยๆ และเรื่อยๆ Pilot (2009)
it's "I see into you. I See you."ข้าเห็นถึงตัวตนของเจ้า Avatar (2009)
See into the very depths of their soul.มองลึกไปในจิตใจ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
God, it's like you see into my soul, and yet you don't judge.พระเจ้า ยังกับคุณมองทะลุชั้นไปถึงจิตใจเลยนะเนี่ย แต่คุณก็ยังไม่ตัดสินฉัน ขอบคุณ We All Deserve to Die (2010)
Again, you know, we had this weird connection, like-- like I could almost see into his thoughts.ใส่หรือไม่ใส่เนยดีล่ะ ใส่เนย ได้โปรด Redemption (2011)
So we can't see any further back, just as we can't see into the Sun.ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมองเห็น เพิ่มเติมใด ๆ กลับมา เช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถมองเห็น ดวงอาทิตย์ Is There an Edge to the Universe? (2011)
Women, however, see into the soul of a person.Women, however, see into the soul of a person. Murder House (2011)
I don't wanna see into his room!หนูไม่อยากเห็นห้องเขา Who Can Say What's True? (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
see intoWe'll see into the case at once.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top