Search result for

scientist

(61 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scientist-, *scientist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scientist[N] นักวิทยาศาสตร์, Syn. expert, investigator, specialist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scientist(ไซ'เอินทิสทฺ) n. นักวิทยาศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
scientist(n) นักวิทยาศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scientistนักวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
scientistนักวิทยาศาสตร์, บุคคลที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมให้มีความสามารถที่จะทำวิจัยค้นคว้า เสาะแสวงหาความรู้ และหลักการทางวิทยาศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scientistsนักวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scientist (n ) scientist

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
top scientist.\ Ntop คงแก่เรียน. Gas Pills (2008)
His favorite scientist, if you can call psychic research science.สามารถเรียกว่านักวิทยาศาสตร์คนโปรดของเขา\ คนมีญาณทิพย์ที่ทำการค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Students, this is Lou Landers, visionary scientist and C.E.O. of Amalgamated.นักเรียนทุกคน\ ท่านนี่คือคุณ ลูว์ แลนเดอร์ นักวิทยาศาตร์ผู้มีวิสัยทัศน์ ซี.อี.โอ.ของอะมอลกาเมเดท Superhero Movie (2008)
We are delighted to have as guest judge the foremost scientist in the world.เราโชคดีที่ปีนี้ เรามีคณะกรรมการรับเชิญ เป็นนักวิทยาศาสตร์ คนสำคัญของโลก Superhero Movie (2008)
There were a few select scientists studying certain biochemical agents.มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เล็กๆ ทำงานวิจัยด้ายชีวที่นี่ Day of the Dead (2008)
Man, I thought scientists were supposed to be smart.ฉันว่านักวิทยาศาสตร์ น่าจะฉลาดกว่านี้นะ Day of the Dead (2008)
But since there's no lethal injection for the destruction of property, we'd stick with the murder of one of our country's brightest computer scientists.แต่เนื่องจากไม่มีโทษประหาร สำหรับคดีทำลายทรัพย์สิน เราจะดูที่การฆาตกรรมนักคอมพิวเตอร์ วิทยาที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งของประเทศเรา Pilot (2008)
"When I get bigger, I will be a great scientist!""ถ้าฉันโตขึ้นเมื่อไร, ฉันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผุ้ยิ่งใหญ่!" Cyborg Girl (2008)
To be a good scientist, you must have a respectful awe for the laws of nature.การที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี เธอต้องมีความเคารพต่อกฏของธรรมชาติ The Happening (2008)
In a secret location, architects, scientists and engineers met... and concluded that there was only one hope for our future:ภายในเขตหวงห้าม,ที่เหล่าสถาปนิก, นักวิทยาศาสตร์ และนักวิศวะกรใช้ร่วมประชุม ได้ข้อสรุปว่า นั่นเป็นความหวังเดียวของอนาคต City of Ember (2008)
- All right, so we're all scientists.แปลว่าพวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ The Day the Earth Stood Still (2008)
Well, there's going to be a big storm tonight, and they needed some scientists to help out, you know, with planning stuff.คือ.. มันกำลังจะมีพายุใหญ่ในคืนนี้ และพวกเขาต้องการนักวิทยาศาสตร์ The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scientistAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
scientistA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
scientistA group of scientists stood by, ready to record the experiment.
scientistA lady, whose husband is a famous scientist, came over from the other side.
scientistA party of scientists were on board with them.
scientistA prize was given in honor of the great scientist.
scientistAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
scientistA scientist had to know how to ask the correct question and to state it so clearly that the answer would be, in effect, a definite yes or no, not "maybe".
scientistAs scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery.
scientistA true scientist would not distort facts.
scientistA true scientist would not think like that.
scientistA true scientist wouldn't think like that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักวิทยาศาสตร์[N] scientist, Example: ประเทศของเรายังต้องการนักวิทยาศาสตร์อีกมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในวิทยาศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักประสาทวิทยา[n.] (nak prasātwitthayā) EN: neuroscientist   FR: neurologue [m]
นักวิทยาศาสตร์[n.] (nakwitthayāsāt) EN: scientist   FR: scientifique [m, f] ; homme de science [m]
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ[n. exp.] (nakwitthayāsāt chāo Angkrit) EN: English scientist   FR: scientifique anglais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCIENTIST    S AY1 AH0 N T AH0 S T
SCIENTISTS    S AY1 AH0 N T AH0 S T S
SCIENTISTS    S AY1 N T AH0 S T S
SCIENTISTS    S AY1 N T AH0 S S
SCIENTISTS    S AY1 AH0 N T AH0 S S
SCIENTISTS    S AY1 N T AH0 S
SCIENTISTS    S AY1 AH0 N T AH0 S
SCIENTIST'S    S AY1 AH0 N T AH0 S T S
SCIENTISTS'    S AY1 AH0 N T AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scientist    (n) (s ai1 @ n t i s t)
scientists    (n) (s ai1 @ n t i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wissenschaftler {m}; Wissenschaftlerin {f} | Wissenschaftler {pl}scientist | scientists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイエンティスト[, saienteisuto] (n) scientist [Add to Longdo]
マッドサイエンティスト[, maddosaienteisuto] (n) mad scientist [Add to Longdo]
医学者[いがくしゃ, igakusha] (n) medical scientist [Add to Longdo]
科学者[かがくしゃ, kagakusha] (n) scientist; (P) [Add to Longdo]
核科学者[かくかがくしゃ, kakukagakusha] (n) nuclear scientist [Add to Longdo]
技監[ぎかん, gikan] (n) engineer-in-chief; chief engineer; chief scientist [Add to Longdo]
自然科学者[しぜんかがくしゃ, shizenkagakusha] (n) natural scientist [Add to Longdo]
若手科学者賞[わかてかがくしゃしょう, wakatekagakushashou] (n) The Young Scientists' Prize [Add to Longdo]
政治学者[せいじがくしゃ, seijigakusha] (n) political scientist [Add to Longdo]
農学者[のうがくしゃ, nougakusha] (n) agricultural scientist; agronomist; agriculturist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科学家[kē xué jiā, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] scientist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scientist \Sci"en*tist\, n.
   One learned in science; a scientific investigator; one
   devoted to scientific study; a savant. [Recent]
   [1913 Webster]
 
   Note: Twenty years ago I ventured to propose one [a name for
      the class of men who give their lives to scientific
      study] which has been slowly finding its way to general
      adoption; and the word scientist, though scarcely
      euphonious, has gradually assumed its place in our
      vocabulary. --B. A. Gould (Address, 1869).
      [1913 Webster] Sci-Fi

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Researcher \Re*search"er\ (-[~e]r), n.
   One who conducts research. In the field of scientific
   research, also called an {investigator} or {scientist}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scientist
   n 1: a person with advanced knowledge of one or more sciences

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top