ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scavenge

S K AE1 V AH0 N JH   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scavenge-, *scavenge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scavenge[VI] ค้นหาของ (ที่ยังใช้ได้) จากกองขยะ, See also: รวบรวมสิ่งที่ยังใช้ได้ออกจากกองขยะ, Syn. search, seek
scavenge[VT] ค้นหาของ (ที่ยังใช้ได้) จากกองขยะ, See also: รวบรวมสิ่งที่ยังใช้ได้ออกจากกองขยะ
scavenge[VI] เอาสิ่งสกปรกออก, See also: ทำความสะอาด, กวาดขยะ, ขนขยะ
scavenger[N] คนหรือสัตว์ที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร
scavenger[N] คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ, See also: คนกวาดขยะ, คนเก็บขยะ, Syn. forager, freeloader, collector, junk dealer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scavenge(สแคฟ'เวินจฺ) vt.,vi. ขนขยะ,กวาดขยะ,กวาด,ขับแก๊สเผาไหม้ออก,ขับควันออก,กินเนื้อตายเป็นอาหาร,เอาสิ่งสกปรกออก,ค้นหา
scavenger(สแคฟ'เวินเจอะ) n. คนเก็บขยะ,คนเก็บขยะ,เครื่องเก็บขยะ,สิ่งมีชีวิตที่กินซากของสิ่งมีชีวิตอื่น,สัตว์ที่กินของเน่า

English-Thai: Nontri Dictionary
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scavenger คนคุ้ยแยก, คนคุ้ยขยะ [สิ่งแวดล้อม]
scavengerผู้ยริโภคซากพืชซากสัตว์, สัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร เช่น แร้งกินสัตว์ตาย ไส้เดือนกินซากพืข เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only those mobile enough to scavenge brutal enough to pillage would survive.เต็มไปด้วยเครื่องยนต์นักล่าเหยื่อ... ...ต่างปล้นช่วงชิงเพื่อความอยู่รอด The Road Warrior (1981)
You're a scavenger, Max. You're a maggot.เป็นคนเก็บขยะรึไง แม็กซ์ คูณเหมือนตัวหนอน The Road Warrior (1981)
We've lived too long as scavengers. I believe this is yours.พวกเราอยู่แบบผู้ที่ไล่ความชั่วร้ายมานานแล้ว ฉันคิดว่านี่เป็นของคุณ Silent Hill (2006)
Paranormal scavenger hunt.- เยี่ยม ล่าพวกเหลือขอ Everybody Loves a Clown (2006)
So the damage is largely the result of scavengers stripping the bones.ความเสียหายส่วนมากมาจากสัตว์แทะเนื้อติดกระดูก In the Valley of Elah (2007)
- No, it's a scavenger hunt for UNICEF.-ม ไม่ค่ะ เรากำลังเล่นเกมแข่งหาของอยู่ค่ะ Trick 'r Treat (2007)
Looks like a Trandoshan scavenger, probably combing the battlefield for salvage.ดูเหมือนว่าจะเป็นแทรนโดแชนนะ พวกหาของเก่า คุ้ยทุกอย่างจากเศษซากสนามรบ แล้วกู้ไปใช้ประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
To be made once he scavenged the parts.ทำเป็นชิ้นนำมาประกอบ Pilot (2008)
There's a scavenger hunt, and my team has tasked me with getting a photograph in a whale's suite.มันมีเกมเก็บแต้มกันอยู่ ฉันได้รับมอบหมาย ให้ถ่ายรูปห้องพักของปลาใหญ่ Five the Hard Way (2008)
Sooner or later, everyone is going to have to take a side, even scavengers like you!ไม่ช้าไม่นาน ทุกคนจะต้องเลือกข้าง คนอย่างเธอก็ต้องเลือกด้วย! Gamer (2009)
The derogatory term Prawn is used for the alien, and obviously it implies something that is a bottom feeder, that scavenges the leftovers.สิ่งที่เสื่อมเสียจากเอเลี่ยน ก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว ไอ้ที่อยู่ข้างล่างนั้นมันขับเอาของเสียออกมา District 9 (2009)
See, you're just filthy scavengers, Feeding off the dead, taking the form of the last corpse you choke down.เห็นไหม แกมันก็แค่สวะโสโครก กินซากศพ ใช้ร่างของคนสุดท้ายที่แกกิน Jump the Shark (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้บริโภคซากอินทรีย์[n. exp.] (phūbøriphōk sāk insī) EN: scavenger ; detritivore   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAVENGE    S K AE1 V AH0 N JH
SCAVENGER    S K AE1 V AH0 N JH ER0
SCAVENGERS    S K AE1 V AH0 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scavenge    (v) skˈævɪnʤ (s k a1 v i n jh)
scavenged    (v) skˈævɪnʤd (s k a1 v i n jh d)
scavenger    (n) skˈævɪnʤər (s k a1 v i n jh @ r)
scavenges    (v) skˈævɪnʤɪz (s k a1 v i n jh i z)
scavengers    (n) skˈævɪnʤəz (s k a1 v i n jh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱酸素剤[だつさんそざい, datsusansozai] (n) oxygen absorber; oxygen scavenger; small packet placed in packaged food to absorb oxygen and prevent oxidation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scavenge \Scav"enge\, v. t.
   To cleanse, as streets, from filth. --C. Kingsley.
   [1913 Webster]
 
   2. to salvage (usable items or material) from discarded or
    waste material.
    [PJC]
 
   3. To remove (burned gases) from the cylinder after a working
    stroke.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scavenge \Scav"enge\, v. i. (Internal-combustion Engines)
   To remove the burned gases from the cylinder after a working
   stroke; as, this engine does not scavenge well.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scavenge
   v 1: clean refuse from; "Scavenge a street"
   2: collect discarded or refused material; "She scavenged the
     garbage cans for food" [syn: {salvage}, {scavenge}]
   3: feed on carrion or refuse; "hyenas scavenge"
   4: remove unwanted substances from [syn: {scavenge}, {clean}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top