ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saltiness

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saltiness-, *saltiness*, saltines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saltiness[N] ความเค็ม
saltiness[N] ความเค็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saltiness(ซอล'ทิเนส) n. ความเค็ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเค็ม[N] saltiness, Example: ภาวะการขาดแคลนน้ำได้ส่งผลให้ความเค็มของน้ำในบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเค็ม [n.] (khwām khem) EN: saltiness   FR: salinité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saltiness (n) sˈɔːltɪnəs (s oo1 l t i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
塩気;塩け;鹹気(oK)[しおけ, shioke] (n) saltiness [Add to Longdo]
塩味[しおあじ, shioaji] (n,adj-no) salty taste; saltiness; (P) [Add to Longdo]
甘辛[あまから, amakara] (n,adj-no) sweetness and saltiness; salted and sweetened taste [Add to Longdo]
鹹味[かんみ, kanmi] (n) saltiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saltness \Salt"ness\ (s[add]lt"n[e^]s), n.
   The quality or state of being salt, or impregnated with salt;
   salt taste; as, the saltness of sea water. In the sense of
   having salt content, {saltiness} is more commonly used.
 
   Syn: saltiness.
     [1913 Webster + PJC] Saltpeter

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 saltiness \salt"i*ness\ (s[add]lt"[-e]*n[e^]s), n.
   1. The quality or state of containing salt; salt taste; as,
    the saltiness of sea water.
 
   Syn: saltiness.
     [1913 Webster + PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saltiness
   n 1: language or humor that is down-to-earth; "the saltiness of
      their language was inappropriate"; "self-parody and
      saltiness riddled their core genre" [syn: {saltiness},
      {coarseness}]
   2: the taste experience when common salt is taken into the mouth
     [syn: {salt}, {saltiness}, {salinity}]
   3: the property of containing salt (as a compound or in
     solution)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top