ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sacrifices

S AE1 K R AH0 F AY2 S IH0 Z   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacrifices-, *sacrifices*, sacrifice
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you know the sacrifices people have made?รู้ใช่มั้ยว่าประชาชน เสียสละกันขนาดไหน Gandhi (1982)
Human sacrifices were once made on the hills above this river.ไม่ใช่, อะไรที่นายรู้สึกตอนนี้น่ะ, มันคือการบรรลุแรกของมนุษย์ Fight Club (1999)
I'll never let you out of my sight again. Like the sacrifices our parents have made for us to be here today.I'll never let you guys out of my sight again. like the sacrifices our parents have made for us to be here today... The Butterfly Effect (2004)
It's true I was spoiled rotten as a kid, but there are a lot of sacrifices I have to make as the firstborn.ก็จริงนะ... ที่ว่าฉันหุนหันเหมือนเด็ก ฉันก็เป็นคนแรกของตระกูลที่ต้องสร้างความภูมิใจ Sweet 18 (2004)
Sacrifices somebody else's life just to make their own life easier?คนที่ใช้คนอื่นเพื่อให้ชีวิตของตัวเองสบายขึ้นงั้นหรอ English, Fitz or Percy (2005)
You also think that sacrifices are neccesary for the good of humanity.คุณคงคิดว่า... สังเวยผู้บริสุทธิ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ Death Note: The Last Name (2006)
- Hey, sacrifices must be made, Tom.เฮ้ บางทีต้องเสียสละบ้างนะ ทอม It Takes Two (2006)
But these, my brother, are the sacrifices we gotta make for the bottom line.คิดดีๆ แล้วติดต่อผมอีกทีนะ Grin and Bear It (2007)
Did it ever occur to you that I made sacrifices for us that you never did?แล้วคุณเคยคิดบ้างไหม ว่าฉันเสียสละเพื่อเรา แต่คุณไม่เคยทำ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Everyone knows he makes sacrifices to the dark gods, and they've given him black magical powers.ทุกคนรู้ว่า เขาบูชาเทพเจ้าแห่งความมืด และเขาได้รับพลังเวทย์มนต์ดำ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I must make sacrifices to save the world.ฉันต้องเสียสละเพื่อช่วยโลก Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
"Three blood sacrifices over three days --"บูชายัญ3คน ใน3วัน..." It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sacrificesParents often make sacrifices to give a good education to their children.
sacrificesThey made many sacrifices to get their own house.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เสียสละ[n. exp.] (phū sīasala) EN: person who sacrifices oneself ; martyr   
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices   FR: vénérer ; adorer

CMU English Pronouncing Dictionary
SACRIFICES S AE1 K R AH0 F AY2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacrifices (v) sˈækrɪfaɪsɪz (s a1 k r i f ai s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祭物[jì wù, ㄐㄧˋ ㄨˋ, ] sacrifices [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top