Search result for

rund

(84 entries)
(0.139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rund-, *rund*, run
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rundle[N] ล้อหรือวัตถุที่หมุนเหมือนล้อ
rundown[N] บทสรุป, See also: บทย่อ, Syn. review, ontline, summary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arundinaceous(อะรันดิเน'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายไม้จำพวกอ้อ, เต็มไปด้วยหญ้า, ทำด้วยหญ้า,
burundi(บะรัน'ดี) n. ชื่อสาธารณรัฐในแอฟริกากลาง
corundum(คะรัน'ดัม) n. แร่อะลูมินัมออกไซด์ซึ่งแข็งเป็นที่สองรองจากเพชร เป็นแร่จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์
gerund(เจอ'เรินดฺ) n. อาการนาม,คำนามที่ลงท้ายด้วยing., See also: gerundial adj.
grundy(กรัน'ดี) n. คนใจแคบ,คนที่พิถีพิถันในพิธีรีตอง,
hirundineadj. เกี่ยวกับหรือคล้ายนกนางแอ่น
jaguarundin. แมวอเมริการ่างยาวขาสั้น
trundle(ทรัน'เดิล) vt.,vi. ทำให้กลิ้ง,หมุน,กลิ้ง,เลื่อน,ปั่น,ม้วน. n. ล้อเล็ก,ล้อกลิ้ง,รถที่มีล้อเตี้ย., See also: trundler n., Syn. roll along,roll

English-Thai: Nontri Dictionary
gerund(n) คำกริยาที่ใช้เป็นคำนาม
trundle(vi) กลิ้งไป,แล่น,ม้วน,หมุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"paIeness, confusion, and rundown conditionซีดขาว สับสน และความสูงลดลง Changeling (2008)
Now, Matron's instructed me to give you lot a rundown on the way we do things here.ข้าจะสรุปให้เจ้าฟังว่า ที่นี่เราอยู่กันอย่างไรบ้าง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I have a full rundown of the personnel aboard Destiny, and I doubt very much that civilians or the scientists would have endured this, so the question is whether or not Colonel Young would have put himself in this situation, or...ฉันมีข้อมูลทั้งหมด ของผู้คนบนยานDestinyนะ และฉันว่าคุณต้องเป็นแค่พลเรือน หรือไม่ก็นักวิทยาศาสตร์ ที่ต้องมาทนแบบนี้ งั้นคำถามคือ Subversion (2010)
I need those rundowns on the interviews you did with the victim's johns.ฉันต้องการรายงานที่นายไปสัมภาษณ์ ลูกค้าที่เคยใช้บริการเหยื่อน่ะ Smokey and the Bandit (2011)
Give me a rundown on the buildings in the area and the years that they were built.ตรวจหารายงานเกี่ยวกับตึก ในบริเวณนี้ และปีที่สร้างตึกด้วย Dorado Falls (2011)
Let me give you a little rundown of this commercial's great elements.ผมจะบอกให้ว่าอะไรคือ สิ่งที่ยอดเยี่ยมของโฆษณานี้ Documentary Filmmaking: Redux (2011)
You got a rundown on the victim?คุณได้บทสรุปเหยื่อหรือยัง That's What You Get for Trying to Kill Me (2011)
I'm sure she'll be very happy to, uh, give you a full rundown of the case details.ผมแน่ใจว่าเธอต้องยินดีมาก ที่เอ่อ.. ให้รายงานสรุปคดีกับคุณ Red Dawn (2012)
Okay, so this is a rundown of how the injuries were dispersed across the remains.โอเค,นี่คือบทสรุปว่า การบาดเจ็บ ที่กระจายอยู่ทั่วซากศพเกิดขึ้นได้ยังไง The Method in the Madness (2012)
Every day the Secret Service does a rundown of threats against the president.ทุกวันราชการลับไม่ rundown ของภัยคุกคามต่อต้านประธานาธิบดี ทุกคนของพวกเหล่านี้อยู่บนมัน White House Down (2013)
Give me a floor rundown.ให้ฉัน rundown ชั้น Captain America: The Winter Soldier (2014)
And as you can see, it's old, it's rundown, it's desperately in need of a face-lift.และในขณะที่คุณสามารถดู มันเก่าก็ rundown, มันหมดในความต้องการของหน้าลิฟท์ และนี่คือแผนของฉัน The Little Rascals Save the Day (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินเพชร [n. exp.] (hin phet) EN: corundum   FR: corindon [m]
กากรุน[n.] (kākrun) EN: Carborundum ; emery   
คอรันดัม[n.] (khørandam) EN: corundum   
คอรุน[n.] (khørun) EN: corundum   
กลิ้ง[v.] (kling) EN: roll ; rotate ; trundle ; welter   FR: rouler ; tourner ; se rouler
หนามแดง [n.] (nāmdaēng) EN: Carunda ; Christ's Thorn   
นกนางแอ่น[n.] (nok nāng-aen) EN: Hirundinidae   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUND    R AH1 N D
RUNDE    R AH1 N D
RUNDLE    R AH1 N D AH0 L
RUNDALL    R AH1 N D AH0 L
RUNDELL    R AH1 N D AH0 L
RUNDOWN    R AH1 N D AW2 N
RUNDQUIST    R AH1 N D K W IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rundown    (n) (r uh1 n d au n)
rundowns    (n) (r uh1 n d au n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
rundกลม
rundรอบๆ
rund(adj) กลม, เป็นวงกลม
rund um(adv) โดยประมาณ เช่น Rund um eine Million Vietnamesen leben in Frankreich. คนเวียดนามประมาณหนึ่งล้านคนอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส
rund um die Uhrตลอด 24 ชั่วโมง
Grund(n) |der, pl. Gründe| เหตุผล
aufgrundด้วยเหตุจาก, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า
Gründe(n) |pl.|, See also: der Grund
aufgrund + G(Präp.) เนื่องจากว่า, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า เช่น Aufgrund des sehr hohen Einkommens kann er bald ein neues Haus aufbauen lassen. = เนื่องจากการมีรายได้ที่สูงมาก เขาจึงสามารถจะสร้างบ้านใหม่ได้ในไม่ช้านี้, See also: S. wegen, infolge
im Grunde genommen(phrase) โดยพื้นฐาน, See also: S. grundsätzlich, hauptsächlich,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rundheit {f}roundness [Add to Longdo]
Rundheit {f}chubbiness [Add to Longdo]
Rundheit {f}rotundity [Add to Longdo]
Rundbau {m}rotunda [Add to Longdo]
Rundblick {m}panorama [Add to Longdo]
Rundbogen {m} [arch.]round arch [Add to Longdo]
Runddichtung {f}O-seal [Add to Longdo]
Runddraht-Sprengring {m}round-wire snap ring [Add to Longdo]
Runde {f} | Runden {pl}round | rounds [Add to Longdo]
Runde {f} [sport]lap [Add to Longdo]
Runde {f} | Runden {pl}bout | bouts [Add to Longdo]
Runden {n} (Zahl)rounding [Add to Longdo]
Rundfahrt {f}round trip [Add to Longdo]
Rundfunk {m}broadcast [Add to Longdo]
Rundfunkempfänger {m}broadcast receiver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボランダム[, ka-borandamu] (n) (See 炭化ケイ素) carborundum (hard silicon carbide solid, used as an abrasive) [Add to Longdo]
コランダム[, korandamu] (n) corundum [Add to Longdo]
シュルント[, shurunto] (n) (See ベルクシュルント) schrund (crevasse, esp. a bergschrund, a crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
ジェランド[, jierando] (n) gerund [Add to Longdo]
ベルクシュルント[, berukushurunto] (n) bergschrund (crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
挟殺[きょうさつ, kyousatsu] (n,vs) (baseball) rundown [Add to Longdo]
傾れ;頽れ[なだれ, nadare] (n) (1) (傾れ only) sloping; slope; (2) rundown of glaze on a piece of china [Add to Longdo]
鋼玉[こうぎょく, kougyoku] (n) corundum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丸める[まるめる, marumeru] rund_machen, zu_einem_Ball_formen [Add to Longdo]
円盤[えんばん, enban] runde_Scheibe, Diskus [Add to Longdo]
周遊[しゅうゆう, shuuyuu] Rundreise [Add to Longdo]
周遊券[しゅうゆうけん, shuuyuuken] Rundreisebillett [Add to Longdo]
巡回[じゅんかい, junkai] Runde, Tour, Wander- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 rund
   round
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 rund
   round
   circle
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rund [rɵnt]
   bovine; bovineanimal
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 rund [runt]
   rotund; round; roundly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top