Search result for

ronds

(173 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ronds-, *ronds*, rond
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ronds มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ronds*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frond[N] ใบไม้ที่แยกออกเป็นส่วนเล็กๆหลายส่วนเช่น ใบเฟิร์น
rondo[N] เสียงเพลงแบบที่มีการซ้ำทำนองหลักหลายรอบ
rondeau[N] บทกวี
rondeaux[N] บทกวี (คำนามพหูพจน์ของ rondeau)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achrondroplasiaโรคกระดูกของทารกในครรภ์ทำให้แคระ
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n.,Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)
frondescencen. กระบวนการหรือระยะการแตกใบ.
frondoseadj. มีใบ,มีใบมาก
rondeau(รอน'โด) n. บทกวี pl. -deaux

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rondeauบทร้อยกรองรงโด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
shield frond; nest leafใบประกบต้น [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fertile frondใบสร้างสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
frondใบ [แบบเฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
frondoseมีใบ [แบบเฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nest leaf; shield frondใบประกบต้น [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plam frond weavingหัตถกรรมใบลาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As a matter of fact, I did, over at the 10th arrondissement on Rue Paradis.ที่น่าสนคือฉันเจอที่ข้อเท็จจริง ที่จังหวัดที่ 10 บนถนน พาราไดซ์ Taken (2008)
I thought after the night we've had, we'd hit Morondi's... some lemon spaghetti, some fried artichokes.ฉันว่าหลังคืนนี้เราคงต้องไปที่ มอรอนดี ที่มี สปาเกตตี้ และของทอด The Lost Boy (2009)
I drove up there to meet him in the Adirondacks.ฉันขับรถขึ้นไปหาเขา ที่เทือกเขาเอดิรอนแด็กส์ Resistance (2010)
In the Adirondacks.ในเทือกเขาเอดิรอนแด็กซ์ Resistance (2010)
Fanning the pharaohs with palm fronds.เอาใบต้นปาล์มมาพัดให้ฟาโรห์ Advanced Gay (2011)
No more palm fronds, Troy.ไม่มีใบต้นปาล์มอีกแล้ว ทรอย Advanced Gay (2011)
That is your third sigh since the seventh arrondissement.ลูกถอนหายใจมา 3 ครั้งแล้วนะตั้งแต่เขตที่ 7 The Return of the Ring (2012)
And you told him you did it, even though he grounded you and wouldn't let you go on that camping trip to the Adirondacks.และพี่บอกพ่อว่าพี่เป็นคนทำ เขาถึงกักบริเวณพี่ และไม่ยอมให้พี่ไปเข้าค่ายพักแรม ที่ภูเขาอดิรอนแด็คส์ Scandal (2012)
We have a map that we cannot read. Lord Elrond could help us.ออร์คบุกปล้นมอเรีย The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I must speak with Lord Elrond.เราตามล่าฝูงออร์คที่บุกขึ้นจากทางใต้ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
My Lord Elrond is not here.ฆ่าได้จำนวนหนึ่งใกล้เส้นทางลับ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
- Gandalf. - Lord Elrond.ยินดีต้อนรับธอริน บุตรแห่งธราอิน The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Show it to Lord Elrond.เราอยากเรียนรู้ไว้น่ะ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I had no idea Lord Elrond had sent for you.บอมเบอร์ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
My Lord Elrond.ข้าไม่มั่นใจ แกนดัล์ฟ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Do you remember how we always loved the Adirondacks and we never went?คุณจำวิธีการที่เรารักเสมอ แด็และเราไม่เคยไป? Grudge Match (2013)
-9th arrondissement.เขตที่ 9. Now You See Me (2013)
Ross has a Kia Rondo, and Marcie has a Nissan Pathfinder, because she carts the kids around a lot.รอสส์มีเกีย รอนโด้ และมาร์ซี่ขับนิสสัน พาธไฟน์เดอร์ เพราะเธอต้องขับรถส่งลูกบ่อยๆ Nebraska (2013)
Sharonda. Hi. Pleasure's all mine.ชารอนด้า ไง ยินดีที่ได้เจอ There's Bo Place Like Home (2013)
You think I decide to just do a rain forest theme and buy palm fronds and rig the sprinkler system to...คิดว่าฉันตัดสินใจทำ เป็นธีมป่าฝน ซื้อใบปาล์ม เตรียมระบบหัวกระจายน้ำเพื่อ... Herstory of Dance (2013)
Why does "Elrond" mean "Secret Meeting"?ทำไม "เอลรอนด์" หมายถึงการประชุมลับ? The Martian (2015)
What the hell is "Project Elrond"?อะไรคือ "โครงการเอลรอนด์"? The Martian (2015)
But, "Elrond"?แต่เอลรอนด์? The Martian (2015)
The "Council of Elrond." It's from "Lord of the Rings."สภาของเอลรอนด์ มันมาจากพระเจ้าของวง The Martian (2015)
If we're gonna call something "Project Elrond..."ถ้าเราจะเรียกร้องสิ่งที่โครงการเอลรอนด์ The Martian (2015)
And of course my girlfriend, Ronda!แล้วแน่นอน นี้แฟนของฉัน, รอนด้า! The Secret Life of Pets (2016)
My old owner and I used to live arond here.เจ้านายเก่ากับฉัน เคยอยู่แถวๆ นี้ The Secret Life of Pets (2016)
And every storm, this roof leaks, no matter how many fronds I add.พายุมาทีไร หลังคาจะต้องรั่วทุกที Moana (2016)
Not the fronds.ไม่ใช่ที่มุงไว้ Moana (2016)
-To the house of Elrond. -Did you hear that?-To the house of ElrondThe Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-You are in the house of Elrond.เจ้าอยู่ในบ้านของเอลรอน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
By the skills of Lord Elrond, you're beginning to mend.ด้วยฝีมือของท่านเอลรอนด์ เเผลเจ้าถึงได้เริ่มหาย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I do not ask your pardon, Master Elrond for the Black Speech of Mordor may yet be heard in every corner of the West!I do not ask your pardon, Master EIrond... ...for the Black Speech of Mordor... ...may yet be heard... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Have you heard nothing lord Elrond has said? The Ring must be destroyed.ไม่ได้ยินหรอที่ท่านเอลรอนพูดหรอ เเหวนจะต้องถูกทำลาย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Korondahi wa haruka tooku kanjite itakeshiki moKorondahi wa haruka tooku kanjite itakeshiki mo - มิกะ Koizora (2007)
Trondheim, first class. - OK.- ขอตั๋วไปทรอนเฮม, ชั้นเฟิร์สคลาส Goal II: Living the Dream (2007)
Jim Grondin.จิม กรอนดิน The Mist (2007)
I want Anna wearing a hula skirt fanning me with a palm frond.ฉันต้องการให้แอนนาใส่กระโปรงฮูล่า แล้วพัดให้ฉันด้วยก้านปาล์ม Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
The adirondacks.เธอบอกว่าช่วงซัมเมอร์ไปอยู่ไหนนะ The Ex-Files (2008)
The ambulance taking her to hospital was delayed by crowds and Vyanine died, officially outside the Café Hirondelle, unofficially opposite the Café Renard.Die Ambulanz, die sie in die Klinik zurückbringen sollte, wurde von Menschenmengen aufgehalten, und Vyanine starb, offiziell vor dem Café Hirondelle, inoffiziell gegenüber dem Café Renard. The Falls (1980)
I'm writing it down. In the 16th borough?Ja, im 16. Arrondissement? Légitime violence (1982)
-The 20th arrondissement.- Ins 20. Arrondissement. Garçon! (1983)
- With your Aronde?- Mit Ihrem Aronde? Polar (1984)
- Yes! With my Aronde.Mit meinem Aronde. Polar (1984)
Inspector Boisrond.Inspektor BoisrondMy New Partner (1984)
Inspector Boisrond.Inspektor BoisrondMy New Partner (1984)
I also have a gift for you, my dear Boisrond.Ich habe auch ein Geschenk für Sie, mein lieber BoisrondMy New Partner (1984)
Since we don't want to be labelled the most dangerous arrondissement in Paris we are friendly requested to postpone arrests for petty crime until next year.Wenn wir also nicht als das gefährlichste Arrondissement in ganz Paris gelten wollen, wird uns freundlichst empfohlen, bei kleinen Delikten zu differenzieren. My New Partner (1984)
Boisrond with a "d" at the end, right?Boisrond mit "d" am Ende, nicht wahr? My New Partner (1984)
Boisrond, the chief wants to see you.Boisrond, der Chef möchte Sie sehen. My New Partner (1984)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สักวา[N] initial word of a dialogue which is sung, See also: kind of rondeau, Example: เจ้านายและข้าราชการชั้นสูงไปประชันสักวาอยู่ด้วยกันเสมอ, Thai definition: ชื่อลำนำเพลงอย่างหนึ่ง ร้องเป็นทำนองโต้ตอบกัน
ทองธรรมชาติ[N] Butea frondosa, Syn. ต้นทองกวาว, จาน, ต้นทองธรรมชาติ, Example: พวกเราร่วมกันปลูกต้นทองธรรมชาติ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Butea monosperma Kuntze ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีแสด ไม่มีกลิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Toklom) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บอร์กโดซ์[TM] (Bøkdō) EN: Bordeaux   FR: Bordeaux ; Girondins de Bordeaux [mpl]
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ดุว่า[v.] (duwā) EN: castigate   FR: gronder ; réprimander
อีแอ่น[n.] (ī-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster   FR: grogner ; gronder
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
เขต[n.] (khēt) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency   FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward   FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
ขอน[n.] (khøn) EN: log ; log lumber   FR: bûche [f] ; rondin [m]
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous   FR: courbé ; arrondi
กิ่งอำเภอ[n.] (king amphoē) EN: subdistrict ; sub-district ; minor district   FR: sous-district [m] ; sous-arrondissement [m]
กลม[adj.] (klom) EN: circular ; round   FR: circulaire ; rond ; sphérique ; arrondi
โก่ง[v.] (kōng) EN: inflate ; raise the price   FR: gonfler ; arrondir
ลำ[n.] (lam) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]   FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons]   FR: [classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs]
ลูกคลื่น[n.] (lūkkhleūn) EN: wave ; billow ; swell   FR: onde [f] ; rond [m] ; volute [f]
มะเขือเปราะ[n. exp.] (makheūa prǿ) EN: small eggplant ; eggplant ; Brinjal   FR: aubergine ronde [f]
มน[adj.] (mon) EN: round ; rounded ; curving ; curved ; bulbous   FR: arrondi
นกชนหิน[n. exp.] (nok chon hin) EN: Helmeted Hornbill   FR: Calao à casque rond [m] ; Calao à longue queue [m]
นกเจ้าฟ้าหญิงสีรินธร[n. exp.] (nok Jaofāying Sīrinthøn) EN: White-eyed River-Martin   FR: Pseudolangrayen d'Asie [m] ; Aronde asiatique [f] ; Aronde d'Asie [f] ; Pseudolangrayen à lunettes [m]
นกนางแอ่น[n.] (nok nāng-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
นกนางแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok nāng-aen bān) EN: Barn Swallow   FR: Hirondelle rustique [f] ; Hirondelle de cheminée [f] ; Hirondelle des granges [f]
นกนางแอ่นหางลวด[n. exp.] (nok nāng-aen hāng lūat) EN: Wire-tailed Swallow   FR: Hirondelle à longs brins [f]
นกนางแอ่นลาย[n. exp.] (nok nāng-aen lāi) EN: Striated swallow   FR: Hirondelle striolée [f] ; Hirondelle striée [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Ēsīa tāi) EN: Asian House Martin   FR: Hirondelle de Bonaparte [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Nēpān) EN: Nepal House Martin   FR: Hirondelle du Népal [f] ; Hirondelle de Hodgson [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Saibīrīa) EN: Northern House Martin ; Common House Martin   FR: Hirondelle de fenêtre [f] ; Chélidon de fenêtre [m] ; Cul-blanc [m]
นกนางแอ่นแปซิฟิค[n. exp.] (nok nāng-aen Paēsifik) EN: Pacific Swallow   FR: Hirondelle de Tahiti [f] ; Hirondelle du Pacifique [f]
นกนางแอ่นผาสีคล้ำ[n. exp.] (nok nāng-aen phā sī khlam) EN: Dusky Crag-Martin   FR: Hirondelle concolore [f]
นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล[n. exp.] (nok nāng-aen sāi sī nāmtān) EN: Plain Martin   FR: Hirondelle paludicole [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle de Mauritanie [f] ; Hirondelle riveraine [f]
นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ[n. exp.] (nok nāng-aen sāi søikhø dam) EN: Sand Martin ; Bank Swallow   FR: Hirondelle de rivage [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle grise [f] ; Cotyle riveraine [f]
นกนางแอ่นตะโพกแดง[n. exp.] (nok nāng-aen taphōk daēng) EN: Red-rumped Swallow   FR: Hirondelle rousseline [f]
นกนางนวลแกลบเล็ก[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp lek) EN: Little Tern   FR: Sterne naine [f] ; Petite Sterne [f] ; Sterne minule [f] ; Petite Hirondelle de mer [f]
นกนางนวลแกลบธรรมดา[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp thammadā) EN: Common Tern   FR: Sterne pierregarin [f] ; Sterne commune [f] ; Sterne hirondelle [f] ; Sterne Pierre-Garin [f] ; Sterne fluviatile [f]
นอนขด[v. exp.] (nøn khot) EN: curl up ; be curled up   FR: s'enrouler ; se pelotonner ; se coucher en rond
ปัดเศษ[v.] (patsēt) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder   FR: arrondir
เป็ดหางแหลม[n. prop.] (pet hāng laēm) EN: Northern Pintail ; Common Pintail   FR: Canard pilet [m] ; Canard acuticaude [m] ; Canard à longue queue [m] ; Canard queue d’hirondelle [m] ; Canard faisan [m] ; Pointard [m]
ปุ้ย[adj.] (pui) EN: plumb ; chubby ; pudgy   FR: potelé ; rondelet ; dodu ; grassouillet
รังนก[n. exp.] (rang nok) EN: bird's nest (chinese food delicacy)   FR: nid d'hirondelle [m]
แซงต์ ทรุยด็อง[TM] (Saēngt Throēidøng) EN: Sint-Truiden   FR: Saint-Trond
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม[n. prop.] (Somdēt Phrajāo Songtham) EN: King Drondharm ; Somdet Phra Chao Songtham ; Phra Chao Songtham ; Somdet Phra Borommaracha I   
ตะไบกลม[n. exp.] (tabai klom) EN: round file   FR: lime ronde [f]
ตะไบท้องปลิง[n. exp.] (tabai thøng pling) EN: halfround file   FR: lime demi-ronde [f] ; demi-ronde [f]
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately   FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
โต๊ะกลม[n.] (toklom) EN: round table   FR: guéridon [m] ; table ronde [f]
โต๊ะกลม[n.] (toklom) EN: round-table talks   FR: table ronde [f] (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FROND    F R AA1 N D
RONDA    R AA1 N D AH0
RONDON    R AA1 N D AH0 N
FRONDE    F R AA1 N D
FRONDS    F R AA1 N D Z
VERONDA    V EH0 R AA1 N D AH0
RONDEAU    R AA0 N D OW1
GRONDIN    G R AA1 N D IH2 N
BRONDER    B R AA1 N D ER0
GRONDAHL    G R AA1 N D AA2 L
RONDONIA    R AA0 N D OW1 N IY0 AH0
RONDINELLI    R OW0 N D IY0 N EH1 L IY0
ADIRONDACK    AE2 D ER0 AA1 N D AE0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frond    (n) (f r o1 n d)
rondo    (n) (r o1 n d ou)
fronds    (n) (f r o1 n d z)
rondel    (n) (r o1 n d l)
rondos    (n) (r o1 n d ou z)
rondeau    (n) (r o1 n d ou)
rondels    (n) (r o1 n d l z)
rondeaus    (n) (r o1 n d ou z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ロンドン[ろんどん, rondon, rondon , rondon] (n ) ลอนดอน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rondo {n}rondo [Add to Longdo]
Frondienst {m}compulsory labour [Add to Longdo]
Ronde {f}round blank [Add to Longdo]
Synchrondatenerfassung {f}by-product data collection [Add to Longdo]
Synchrondatenerfassung {f}synchronous data collection [Add to Longdo]
Wedel {m}; Farnkrautwedel {m}frond [Add to Longdo]
Rhododendrondrossel {f} [ornith.]Kessler's Thrush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バロンデッセ[, barondesse] (n) trial balloon (fre [Add to Longdo]
フロンドの乱[フロンドのらん, furondo noran] (n) Fronde; series of French civil wars (1648-1653) [Add to Longdo]
ブロンド[, burondo] (n,adj-no) blonde [Add to Longdo]
プラチナブロンド[, purachinaburondo] (n) platinum blonde [Add to Longdo]
マネーロンダリング[, mane-rondaringu] (n) money laundering [Add to Longdo]
ロンダリング[, rondaringu] (n) laundering [Add to Longdo]
ロンド[, rondo] (n) rondo (ita [Add to Longdo]
ロンド形式[ロンドけいしき, rondo keishiki] (n) rondo form [Add to Longdo]
結論づける;結論付ける[けつろんづける, ketsurondukeru] (v1) to reason; to sum up; to conclude [Add to Longdo]
大紫[おおむらさき;オオムラサキ, oomurasaki ; oomurasaki] (n) (1) giant purple butterfly (species of nymphalid butterfly, Sasakia charonda); (2) Rhododendron oomurasaki (species of purple azalea) [Add to Longdo]
転んでも只は起きぬ[ころんでもただはおきぬ, korondemotadahaokinu] (exp) (id) All's grist that comes to his mill [Add to Longdo]
同日の論ではない[どうじつのろんではない, doujitsunorondehanai] (exp) (id) There is no comparison between the two [Add to Longdo]
舞茸[まいたけ;マイタケ, maitake ; maitake] (n) (uk) hen-of-the-woods (species of polypore mushroom, Grifola frondosa) [Add to Longdo]
胞子葉[ほうしよう, houshiyou] (n) (See 裸葉) fertile frond [Add to Longdo]
裸葉[らよう, rayou] (n) (See 胞子葉) sterile frond [Add to Longdo]
理論づける;理論付ける[りろんづける, rirondukeru] (v1) to theorize [Add to Longdo]
倫敦[ロンドン, rondon] (n) (uk) London; (P) [Add to Longdo]
輪舞曲[りんぶきょく, rinbukyoku] (n) rondo [Add to Longdo]
論題[ろんだい, rondai] (n,adj-no) subject; theme [Add to Longdo]
論壇[ろんだん, rondan] (n) rostrum; the world of criticism [Add to Longdo]
論断[ろんだん, rondan] (n,vs) conclusion; verdict [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒙帕纳斯[Měng pà nà sī, ㄇㄥˇ ㄆㄚˋ ㄋㄚˋ ㄙ, / ] Montparnasse (southeast Paris, 14ème arrondissement) [Add to Longdo]
金毛狗[jīn máo gǒu, ㄐㄧㄣ ㄇㄠˊ ㄍㄡˇ, ] golden retriever (dog breed); Cibotium barometz, asian tropical tree fern with hairy fronds, used in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
賦役[ふえき, fueki] Frondienst, Fronarbeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top