ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rocky

R AA1 K IY0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rocky-, *rocky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rocky[ADJ] เต็มไปด้วยหิน, See also: ซึ่งมีหินมาก, Syn. stony, flinty, solid, rockbound
Rocky Mountains[N] เทือกเขาร็อกกี้มีความยาว 4,828 กิโลเมตร)

English-Thai: Nontri Dictionary
rocky(adj) เหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,เหนียวแน่น,ใจแข็ง,เด็ดเดี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Rocky mountain spotted feverไข้ผื่นภูเขารอกกี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
era, it's not the Ali era, it's not the Joe Louis era, the Rocky Marciano era.(พอลลี มาลิกแนกกี) (อดีตแชมป์รุ่นเวลเทอร์เวต) หรือโจ ลูอิส หรือร็อกกี้ มาร์เชียโน CounterPunch (2017)
- Who controls all of the land west of the rocky mountains.- Who controls all of the land west of the rocky mountains. Outlaw Country (2016)
Rocky Mountain station is dead. That's Colorado.สถานีเทือกเขาร็อกกี้ไม่รอด นั่นที่โคโลราโด We All Fall Down (2016)
And now, after a discussion with Rocky Balboa between rounds... here comes in for more.สำหรับหนุ่มแอโดนิสครีด และในขณะนี้หลังจากการ พูดคุยกับรอกีแบลโบวะ Creed (2015)
He's Apollo Creed's son he's got Rocky Balboa in his corner.เขามีเกมหรือไม่ เขาเป็นลูกชายของอพอลโล ของครีด เขาก็มีรอกีแบลโบวะในมุมของ เขา Creed (2015)
Throwing body shots like he's Rocky Balboa!ร่างกาย! การขว้างปานัดร่างกายเหมือน เขา Rocky แบลโบวะ! Creed (2015)
When were you gonna tell me that your uncle's Rocky Balboa?คุณได้เมื่อเธอบอกฉัน ที่ลุงของรอกีแบลโบวะ? Creed (2015)
I mean, weren't Apollo and Rocky like best friends?อะไรที่ควรจะหมายความว่า อย่างไร ฉันหมายถึงไม่ได้พอลโล และร็อคกี้เช่นมากที่สุด Creed (2015)
Adonis Johnson... a little-known boxer being trained by Rocky Balboa... handed light heavyweight title contenderอิเหนาจอห์นสันเป็นนักมวยที่ รู้จักกันน้อย รับการฝึกจากรอกีแบลโบวะ Creed (2015)
Superfight Two with Rocky Balboa, the challenger... and, of course, Apollo Creed, the world champion.ซูเปอร์ต่อสู้ สองกับรอกีแบล โบวะ ผู้ท้าชิงและแน่นอน อพอลโล ครีด, แชมป์โลก Creed (2015)
Mr. T's character in Rocky Ill, Hello?ใครคือคลับเบอร์ แลงงั้นเหรอ ตัวละครของคุณที ใน Rocky III. Ted 2 (2015)
There's a $70 bonus in the rocky mountains fur company for two men, who stays back with glass, to see this through.มีโบนัส $70 ในเทือกเขาหินร็อกกี้ บริษัท สำหรับ 2 คน ใครอยู่ กลับมาพร้อมกับกลาส ช่วยเหลือเขา The Revenant (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rockyRed Mulligan has announced that he'll fight Rocky Luciano next month.
rockyThey called the dog Rocky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูผา[N] rocky mountain, See also: mountain, Syn. เขาหิน, ภูเขา, ภูธร, Example: แพะภูเขาชอบอยู่บริเวณภูผา, Count unit: ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผา[n.] (phā) EN: rock ; rock face ; cliff ; rocky mountain   FR: falaise [f] ; rocher [m]
เทือกเขาร็อกกี[n. prop.] (theūakkhao Røkkhī) EN: Rocky Mountains   FR: montagnes Rocheuses [fpl] ; Rocheuses [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROCKY    R AA1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rocky    (j) rˈɒkiː (r o1 k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, ] rocky, #46,792 [Add to Longdo]
落基山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, ] Rocky mountains in west US and Canada, #142,483 [Add to Longdo]
洛基山[luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, ] Rocky Mountains; also written 洛磯山|洛矶山, #324,371 [Add to Longdo]
洛矶山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, / ] Rocky Mountains, #377,376 [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, ] rocky, #453,421 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] rocky hill, #481,522 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] rocky; stony, #943,258 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] rocky hill [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, ] rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
felsig {adj} | felsiger | am felsigstenrocky | rockier | rockiest [Add to Longdo]
wackelig; wacklig {adj} | wackeliger | am wackeligstenrocky [coll.] | rockier | rockiest [Add to Longdo]
Rocky Mountains {pl}Rocky Mountains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロッキー山脈[ロッキーさんみゃく, rokki-sanmyaku] (n) Rocky Mountains; the Rockies [Add to Longdo]
磯(P);礒[いそ, iso] (n,adj-na) (rocky) beach; seashore; (P) [Add to Longdo]
磯魚[いそうお, isouo] (n) inshore fish; fish that lives in rocky coastal waters [Add to Longdo]
磯焼け[いそやけ, isoyake] (n) rocky-shore denudation; sea desert; sea desertification [Add to Longdo]
岩群[いわむら, iwamura] (n) rocky outcrop; jumble of rocks [Add to Longdo]
岩山[いわやま, iwayama] (n) rocky mountain; (P) [Add to Longdo]
岩場[いわば, iwaba] (n) rocky area; rockface; rock wall [Add to Longdo]
石壁[いしかべ;せきへき, ishikabe ; sekiheki] (n) (1) stone wall; dry wall; (2) rocky cliff; stone precipice [Add to Longdo]
草付き;草付[くさつき, kusatsuki] (n) patch of plants or shrubs (e.g. on a steep rocky surface) [Add to Longdo]
潮溜まり;潮溜り[しおだまり, shiodamari] (n) tide pool; rocky place where sea water remains after the tide draws out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rocky \Rock"y\, a.
   1. Full of, or abounding in, rocks; consisting of rocks; as,
    a rocky mountain; a rocky shore.
    [1913 Webster]
 
   2. Like a rock; as, the rocky orb of a shield. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Not easily impressed or affected; hard; unfeeling;
    obdurate; as, a rocky bosom. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Rocky Mountain locust} (Zool.), the Western locust, or
    grasshopper. See {Grasshopper}.
 
   {Rocky Mountain sheep}. (Zool.) See {Bighorn}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rocky
   adj 1: abounding in rocks or stones; "rocky fields"; "stony
       ground"; "bouldery beaches" [syn: {rocky}, {bouldery},
       {bouldered}, {stony}]
   2: causing or characterized by jolts and irregular movements; "a
     rough ride" [syn: {rough}, {rocky}, {bumpy}, {jolty},
     {jolting}, {jumpy}] [ant: {smooth}]
   3: liable to rock; "on high rocky heels"
   4: full of hardship or trials; "the rocky road to success";
     "they were having a rough time" [syn: {rocky}, {rough}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top