Search result for

rightly

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rightly-, *rightly*, right
Some results are hidden.
configure
Language
Japanese-English: EDICT Dictionary
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely #1,177 [Add to Longdo]
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P) #11,896 [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae) [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[pikatsu to ; pikatto] (adv, vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
冴え冴え;冱え冱え[さえざえ, saezae] (adv-to, adv, vs) clearly; brightly; crisply [Add to Longdo]
照明灯[しょうめいとう, shoumeitou] (n) light used for brightly lighting up a plaza, building, etc. [Add to Longdo]
色鮮やか;色鮮か(io)[いろあざやか, iroazayaka] (adj-na) (See 鮮やか・1) vivid; brightly colored; brilliant; radiant [Add to Longdo]
是が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp, adv) rightly or wrongly; by all possible means [Add to Longdo]
正統カリフ時代[せいとうカリフじだい, seitou karifu jidai] (n) Rashidun period (the period of the Rightly Guided Caliphs, 632-661 CE) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
rightlyHe was, quite rightly, very grateful to them.
rightlyHe was rightly punished.
rightlyThey are cousins, if I remember rightly.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The forbidden zone has been closed for centuries, and rightly so.เขตต้องห้ามถูกปิดนานนับศตวรรษ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Let me be rightly understood.มาให้ฉันทำความเข้าใจที่ถูกต้องหน่อยสิ Episode #1.6 (1995)
The state school board has rightly ordered it be concealed, a detailed diagram of-- of the--คณะกรรมการโรงเรียนได้มีคำสั่งให้ปกปิดมันเอาไว้ สำหรับภาพประกอบของ... ของ... Teeth (2007)
I'm afraid, Benjamin, I don't rightly know your last name.เอ่อ... เบนจามิน ฉันว่า ฉันไม่รู้นามสกุลของเธอเลยนะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No, no, he would have rightly assumed That I was...ไม่ ไม่ เขาคิดว่าตอนนั่นฉัน... Space (2010)
That's what's left of your college education! I don't rightly have no other choice, Beans.ถามมาก็ดีแล้ว ฉันจะเล่าอย่างละเอียด Rango (2011)
Ain't always spoken rightly to you, Spirit of the West.ไม่เคยกล่าวคำกับจิตวิญญาณแห่งตะวันตก Rango (2011)
And every worthless seaman fears the name, and rightly so, ชาวเืรือทุกคนกลัวชื่อนี้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I was angry, and rightly so, but...ตอนนี้ฉันกำลังโกรธ แต่.. Damien Darko (2011)
You did it to protect us, Elijah, and rightly so.พี่ทำไปก็เพื่อปกป้องพวกเรา อไลจาห์ และมันถูกต้องแล้ว All My Children (2012)
Men whose allegiance rightly belongs to me. - You must have faith.คนที่ควรจะต้อง ภักดีต่อข้า The Night Lands (2012)
As you rightly said, as chancellor, it would be hypocritical of me to demand that vampires become makers without requiring the same thing of you.อย่างที่เธอพูดไง\ ในฐานะรัฐมนตรี คงจะดูเสแสร้ง ถ้าฉันจะเรียกร้อง ให้แวมไพร์ กลายเป็นผู้สร้าง Sunset (2012)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rightly \Right"ly\, adv. [AS. richtlice.]
   1. Straightly; directly; in front. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. According to justice; according to the divine will or
    moral rectitude; uprightly; as, duty rightly performed.
    [1913 Webster]
 
   3. Properly; fitly; suitably; appropriately.
    [1913 Webster]
 
       Eve rightly called, Mother of all mankind. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. According to truth or fact; correctly; not erroneously;
    exactly. "I can not rightly say." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thou didst not rightly see.      --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rightly
   adv 1: with honesty; "he was rightly considered the greatest
       singer of his time" [syn: {rightly}, {justly},
       {justifiedly}] [ant: {unjustly}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top