ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retten

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retten-, *retten*
Possible hiragana form: れってん
German-Thai: Longdo Dictionary
Zigarettenanzünder(n) |der, pl. Zigarettenanzünder| ไฟแช็ค, See also: S. das Feuerzeug, R. das Streichholz,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
retten; befreien; bergen (aus) | rettend; befreiend; bergend | gerettet; befreit; geborgen | rettet | rettete | jdm. vorm Ertrinken rettento rescue (from) | rescuing | rescued | rescues | rescued | to rescue sb. from drowning [Add to Longdo]
rettento deserves [Add to Longdo]
rettento receive [Add to Longdo]
retten | rettend | rettet | retteteto salvage | salvaging | salvages | salvaged [Add to Longdo]
retten | rettend | rettetto salve | salving | salves [Add to Longdo]
retten, was zu retten istto make the best of a bad job [Add to Longdo]
retten; bewahren; erlösento save [Add to Longdo]
rettendbailing [Add to Longdo]
rettenswertsalvageable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
救う[すくう, sukuu] retten, helfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  retten /rɛtən/
   to deserve; to make the best of a bad job; to receive; to salvage; to salve; to save

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top