ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reticule

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reticule-, *reticule*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาย[adj.] (lāi) EN: striated ; striped ; streaked   FR: strié ; tacheté ; zébré ; réticulé ; rayé
เหลือม[n.] (leūam) EN: reticulated python   FR: python réticulé [m] ; python [m]
งูเหลือม[n.] (ngū leūam) EN: Reticulated Python   FR: python réticulé [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reticule    (n) rˈɛtɪkjuːl (r e1 t i k y uu l)
reticules    (n) rˈɛtɪkjuːlz (r e1 t i k y uu l z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reticule \Ret"i*cule\, n.. [F. r['e]ticule, L. reticulum, dim.
   of rete a net. Cf.{Retina}, {Reticle}.]
   1. A little bag, originally of network; a woman's workbag, or
    a little bag to be carried in the hand. --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. A system of wires or lines in the focus of a telescope or
    other instrument; a reticle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reticule
   n 1: a woman's drawstring handbag; usually made of net or
      beading or brocade; used in 18th and 19th centuries
   2: a network of fine lines, dots, cross hairs, or wires in the
     focal plane of the eyepiece of an optical instrument [syn:
     {reticle}, {reticule}, {graticule}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 reticule /retikylə/
  hand‐bag

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top