ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reine

R EY1 N   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reine-, *reine*
Possible hiragana form: れいね
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้ามล้อ [v.] (hāmlø) EN: brake ; stop ; cease   FR: freiner
มเหสี[n.] (mahēsī) EN: queen ; consort ; king's wife   FR: reine [f]
นางงาม[n.] (nang-ngām) EN: beauty queen ; beautiful woman   FR: reine de beauté [f] ; miss [f] ; beauté [f]
นางพญา[n.] (nāng-phayā) EN: queen   FR: reine [f]
พระมหาราชินี[n.] (phramahārāchinī) EN: queen   FR: reine [f]
พระนาง [n.] (phranāng) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen ; princess   FR: Sa Majesté ; reine [f] ; princesse [f]
พระนางเจ้า [n.] (phranāngjao) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen   FR: Sa Majesté ; reine [f]
พระราชินี[n.] (phrarāchinī) EN: queen ; empress   FR: reine [f]
ราชินี[n.] (rāchinī) EN: queen   FR: reine [f]
ราชินีมด[n. exp.] (rāchinī mot) EN: ant's queen   FR: fourmi reine [f] ; reine (des fourmis) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REINE R EY1 N
REINES R EY1 N Z
REINER R AY1 N ER0
REINED R EY1 N D
REINEY R EY1 N IY0
REINEKE R AY1 N IH0 K
REINERS R AY1 N ER0 Z
REINERT R AY1 N ER0 T
REINECK R AY1 N EH0 K
REINECKE R AY1 N IH0 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Reiner (n) rˈaɪnər (r ai1 n @ r)
reined (v) rˈɛɪnd (r ei1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reinemachen {n} (im Haus)(house) cleaning [Add to Longdo]
Reinerlös {m}net receipts [Add to Longdo]
Reinertrag {m}net yield [Add to Longdo]
reine Mathematik {f}abstract mathematics [Add to Longdo]
reiner Binärcodenatural binary code [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
reine(n) |f| ราชินี

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーレイネットワーク[, o-ba-reinettowa-ku] (n) {comp} overlay network [Add to Longdo]
純粋理性批判[じゅんすいりせいひはん, junsuiriseihihan] (n) Critique of Pure Reason (Kritik der reinen Vernunft) (Kant) [Add to Longdo]
例年[れいねん, reinen] (n-adv,n-t) average (normal, ordinary) year; every year; annually; (P) [Add to Longdo]
例年になく;例年に無く[れいねんになく, reinenninaku] (adv) (See 例年) unusually (compared to a typical year) [Add to Longdo]
例年祭[れいねんさい, reinensai] (n) annual festival [Add to Longdo]
老齢年金[ろうれいねんきん, roureinenkin] (n) old-age pension [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
例年[れいねん, reinen] normales_Jahr, jedes_Jahr [Add to Longdo]
実働時間[じつどうじかん, jitsudoujikan] reine_Arbeitszeit [Add to Longdo]
掃除[そうじ, souji] Reinemachen, Saubermachen [Add to Longdo]
清水[せいすい, seisui] reines_Wasser, klares_Wasser [Add to Longdo]
清水[せいすい, seisui] reines_Wasser, klares_Wasser [Add to Longdo]
純毛[じゅんもう, junmou] reine_Wolle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  reine /ʀɛn/ 
   queen

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  reine /rainə/
   uncorrupted

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top