ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

registrant

R EH1 JH AH0 S T R AH0 N T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -registrant-, *registrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
registrant[N] ผู้ลงทะเบียน, See also: ผู้ขึ้นทะเบียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
registrant(เรจ'จิสเทรินทฺ) n. ทหารกองเกิน,ผู้ถูกขึ้นทะเบียน,ผู้ถูกจดทะเบียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registrantผู้ขอจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
that would be... PARAMETERS: REGISTRANT = FEMALEผลก็คือ... The Instincts (2008)
REGISTRANT LAST NAME = BATES MATCHING RESULTS: 1) HERBERT BATES, RENO, NV GOT ITได้แล้ว ไม่, เดี๋ยว ไม่ดีเลย The Instincts (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
REGISTRANT R EH1 JH AH0 S T R AH0 N T
REGISTRANTS R EH1 JH AH0 S T R AH0 N T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
登録者[とうろくしゃ, tourokusha] (n) registrant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Registrant \Reg"is*trant\ (-trant), n. [L. registrans, p. pr.]
   One who registers; esp., one who, by virtue of securing an
   official registration, obtains a certain right or title of
   possession, as to a trade-mark.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 registrant
   n 1: a person who is formally entered (along with others) in a
      register (and who obtains certain rights thereby)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top