ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recalcitrant

R IH0 K AE1 L S IH0 T R AH0 N T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recalcitrant-, *recalcitrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recalcitrant[ADJ] หัวดื้อ, See also: หัวแข็ง, ซึ่งไม่ยอมเชื่อฟัง, Syn. resistant, stubborn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกครู[ADJ] recalcitrant, See also: willful, refractory, unconventional, resistant, stubborn, unmanageable, refractory, Syn. ผิดครู, Example: เขาเป็นศิษย์นอกครู, Thai definition: ที่ปฏิบัติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือไม่ตรงตามธรรมเนียมนิยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing   FR: coquin ; espiègle ; fripon
เหลือขอ[adj.] (leūakhø) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant   FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
ผิดครู[v. exp.] (phit khrū) EN: recalcitrant   

CMU English Pronouncing Dictionary
RECALCITRANT R IH0 K AE1 L S IH0 T R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recalcitrant (j) rˈɪkˈælsɪtrənt (r i1 k a1 l s i t r @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, ] recalcitrant, #213,510 [Add to Longdo]
[, ㄨˋ, ] recalcitrant; to encounter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不逞の輩[ふていのやから, futeinoyakara] (n) lawless people; gang; malcontents; recalcitrants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recalcitrant \Re*cal"ci*trant\ (r[-e]*k[a^]l"s[i^]*trant), a.
   [L. recalcitrans, p. pr. of recalcitrare to kick back; pref.
   re- re- + calcitrare to kick, fr. calx heel. Cf.
   {Inculcate}.]
   Kicking back; recalcitrating; hence, showing repugnance or
   opposition; refractory.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recalcitrant
   adj 1: stubbornly resistant to authority or control; "a
       fractious animal that would not submit to the harness";
       "a refractory child" [syn: {fractious}, {refractory},
       {recalcitrant}]
   2: marked by stubborn resistance to authority; "the University
     suspended the most recalcitrant demonstrators"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top